Girjas mot staten
Foto: SVT
Onsdag 6 december

Från Girjasrättegången, hovrätten dag 10 - statens slutanförande

163 min

Här kan du följa vad som har hänt under den tionde rättegångsdagen i Girjasmålet under statens slutanförande. Vår reporter Mikaela Sjöstedt  har livekommenterat under dagen.

Tips: Under de flesta rättegångsdagar har vi sänt både under för- och eftermiddagen. Förmiddagens ljud ligger högst upp och eftermiddagens ljud hittar du längst ner i artikeln, under livekommenteringen.

Mikaela Sjöstedt: God morgon! Snart öppnas portarna till rättssalen i Umeå, och vi börjar livekommenteringen här. Om ni vill höra själva allt som sägs, lyssna direkt på Oddasat.se! /Mikaela

08:31, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Staten fortsätter sin slutplädering i dag, sista dagen med statens slutanförande alltså

08:32, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Jonas Löttiger delar ut papper i rättssalen just nu

08:37, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Statens advokat Jonas löttiger är den av de två advokaterna som nu fortsätter statens talan i dag

08:38, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Löttiger hänvisar till Lennart Lundmarks bok som samebyns advokat Peter Danowsky hänvisade till i samebyns sakframställan. Och menar att det inte finns specifik hänvisning där till att samerna hade ensamrätt till jakt och fiske. Det som Lundmark hänvisar till som samisk sedvana, är svensk rätt, säger Löttiger.

08:43, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Är det någon särskild anledning till att vi gör om det här som vi gjorde igår? frågar hovrättspresident Margareta Bergström. Jag måste återkomma till det här för att få sammanhanget, säger Löttiger

08:44, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Jonas Löttiger tar upp ordet bördsrätt från svenska akdamenis ordbok, om bördsrätt, medfödd rätt, arvsrätt m.m. Och menar att den speciella bördsrätten som gällde för skattemannajorden, inte alltid följdes bland lapparna, som han säger.

08:50, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Lapparna hade andra arvsregler än andra, säger Löttiger vidare

08:50, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Jonas Löttiger går igenom dokument som samebyns advokat hänvisat till

08:52, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt:
"Det här är lite förvirrande, för det här delade ut i går. Du har också delat ut det från Lundmark i dag" säger hovrättspresident Margareta Bergström.

08:54, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Det är otroligt mycket papper och dokument i det här målet, det råder viss förvirring kring en del papper just nu. Hovrättspresident Margareta Bergström och statens advokat Jonas Löttiger guidar de andra. Nu är alla med i vilken artikel det handlar om

08:57, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Det handlade om bördsrätt bland birkarlar. Bördsrätt behöver inte ens vara kopplad till mark, det kan gälla även skrå, läser Löttiger

08:57, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Löttiger läser upp flera uttalanden om att man på 1600-talet förutsatte i samband med de här nybyggesförordningarna, att lapparna skulle huvudsakligen skulle försörja sig på renskötsel, och nybyggarna på boskapsskötsel och jakt och fisk. Han menar att det visar att det Lennart Lundmark skriver inte stämmer, att han ignorerar det som flera andra forskare skrivit

09:06, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Löttiger säger att Lennart Lundmark inte uppfyller kraven på objektivitet. På sina skatteland hade samerna överordnad rätt till jakt och fiske, skriver Lundmark, statens advokat ifrågasätter vad det innebär.

09:14, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Vad det handlar om, är att nybyggarna inte skulle jaga och fiska som huvudnäring, men det betyder inte att de inte fick fiska som binäring eller för hushållsbehov, säger Löttiger när han går igenom ett uttalande från Göte, som Lundmark hänvisat till.

09:16, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Löttiger läser från Lundmark att det förekom fall när svenskar kom att bli renskötare och upptogs i den samiska befolkningen. Det innebär att samer inte hade ensamrätt, eftersom svenskar kunde bli renskötare, säger advokat Jonas Löttiger

09:19, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Nu gås Nils Johan Päiviös uttalande igenom, som hänvisats till av samebyns advokat. Det säger ingenting om ensamrätt, menar Löttiger. Det var före 1695 få tvister, och av de rättsfall som sammanfattas av Päiviö framgår att det inte handlar om ensamrätt i de fallen, säger Löttiger. Det framgår att han drar slutsatser utan stöd i materialet, säger löttiger vidare.

09:32, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Nu letas det papper igen

09:33, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Nu går SOU 1922:10 igenom, där finns redovisning att bara i två fall från 1730 och 40-talen, i protokoll från Jukkasjärvi, att det ges fasta lappskatteland. Päiviö redovisar att han hittat två rättsfall att lappskatteland behandlas som skattemannarätt. Holmbeck drog slutsatsen att man inte erkände lappskattelanden som skattemannarätt, säger Löttiger. De två fallen avslogs av kammarkollegiet, säger Löttiger, och menar därmed att det blir fel att lyfta de två fallen som Päiviö gör i sin avhandling

09:43, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Nu blir det paus, hör juridikexperten Eivind Torp i direktsändningen

09:43, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Vi hör Johan Anders Baer jojka nu, i direktsändningen, där vi snart hör vår reporter David Rydenfalk intervjua Eivind Torp om statens slutplädering

09:45, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Juridikexpert Eivind Torp kommenterade i pausen "Det är ingen tvekan om att staten gjort sin läxa när det gäller att kontrollera bevisningen som samebyn lagt fram, men sättet man själv nyttjar historiska källor till är jag faktiskt skeptisk till. De tar som sanning det vissa historiker säger, och menar att andra inte gjort tillräckligt grundliga undersökningar och därför inte sett den här verkligheten. Jag saknar att det historiska materialet i allmänhet utsätts för samma granskning och analys."

10:05, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Nu är vi igång igen

10:09, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Nu går de igenom Kaisa Korpijaako-Labbas forskning, som hänvisats till av samebyns advokat. "Det är viktigt att påpeka att hon i sin bok grävt sig ner i Ruonala lappby, som redan granskats av Arell med helt annat resultat" säger Löttiger

10:13, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Förlåt mig, men jag kan inte låta bli att lägga mig i, säger Peter Danowsky, och de båda advokaterna är inte överens om vad som är viktigt på sidan i Korpijaako-Labbas bok

10:15, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Löttiger konstaterar att samebyn påstår inte att det är mer än sju lappskatteland inom det här området som det handlar om. Det innebär att samebyn erkänner att det fanns allmänningar i området. Dessa var kronoallmänningar, säger Löttiger

10:20, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Just gås SOU 1999:25 Samerna är ett urfolk i Sverige, igenom. Under lång tid var samerna inte mer främmande än de finska svedjebrukarna, läser Löttiger. I förhållande att det förekommit rasism i slutet av 1800-talet, har innan det, och 1876-års renbeteslag har inte genomsyrats av rasism. När rättigheterna upparbetades, ansågs inte samerna som främmande och utsattes inte för rasism

10:26, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Samerna har en upplåtelserätt, ur statens jakt- och fiskerätt, menar staten. Det hade kunnat stå tydligare i lagstiftningen, menar Löttiger

10:28, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Punkt efter punkt gås samebyns inlaga igenom. Nu återges att Kaisa Korpijaako Labba anser att samerna har ensamrätt till jakt och fiske eftersom de har skattemannarätt, äganderätt till marken. Och det har staten visat att de uppfattningarna är oriktiga, säger Löttiger och hänvisar till det de gått igenom tidigare under dagen.

10:30, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Löttiger hänvisar till Bertil Bengtsson, och menar att Bengtsson skriver att det inte handlar om en ensamrätt för samerna, utan en inskränkning i statens jakt- och fiskerätt

10:34, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Nu gås Maruritz Bäärnhielms artikel igenom, han menade att uttalandena bakom renbeteslagarna inte fått spegling i lagtexterna. Löttiger håller inte med. "Lapparnas rättigheter har innefattat en rätt till avsalu, men begränsat till behov" säger Löttiger, och går igenom uttalanden om att rätten till avsalu kan ses som orsak till att samernas jakt- och fiskerätt ska ses som en ensamrätt

10:42, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Han ifrågasätter om Bäärnhielm är allsidig och objektiv

10:43, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Han går igenom flera uttalanden av historiker och jurister och menar att det inte finns underlag när det gäller deras uttalanden om ensamrätt

10:44, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Löttiger lyfter fall där renskötare betalat både lappskatt och nybyggesskatt, vilket han menar att man inte på etnisk grund kan hävda att bara samer haft lappskatteland. Nybyggare kunde få möjlighet till jakt- och fiske, och "därför hade inte lapparna ensamrätt till jakt och fiske på lappskattelanden", säger Löttiger

10:48, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Esamrätt fanns inte på området 1873, eftersom det inte fanns några lappskatteland på det aktuella området. Löttiger hänvisar till att Lundmark säger att lappskattelanden innebar ensamrätt till jakt och fiske. Eftersom de inte fanns i området vid den tidpunkten, fanns inte ensamrätten enligt det argumentet, när 1886-års rensbetslag gick igenom, menar Löttiger

10:52, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Mer papper delas ut

10:54, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Löttiger går igenom utredningen Samernas sedvanemarker, där det bland annat står att det i bevarade domböcker rådde enighet att samerna hade ensamrätt till jakt- och fiske. Det finns inget underlag till det, menar Löttiger. Det är också oriktigt att påstå att nybyggarna inte haft rätt till jakt och fiske för hushållsbehov, säger Löttiger och kritiserar utredning. Det var förutsatt i plakaten från 1693 och1695 att nybyggarna hade jakt- och fiskerätt till hushållsbehov, säger Löttiger

11:06, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Nu kort paus

11:10, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Nu drar de i gång igen, statens advokat Jonas Löttiger fortsätter statens slutplädering och går igenom de källor som det hänvisats till.

11:19, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Han upprepar tidigare kritik mot uttalanden i utredningen Samernas sedvanemarker, SOU 2006:14

11:21, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Här finns den utredningen för den som vill hänga med i texten http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2006/02/sou-200614/

11:23, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Det är Lennart Lundmarks avsnitt i den av regeringen beställda utredningen som Löttiger nu kritiserar

11:24, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Fjällappar är ett annat ord för rennomader, säger Löttiger

11:27, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Kronan hade länge försökt hålla bönder ifrån lappmarken, säger Lundmark enligt Löttiger i utredningen, och Löttiger menar att det är helt ounderbyggt

11:30, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Det handlar om att kronon försökt hålla kustbönder borta från Lappmarken, inte nybyggare, vilken är känslan man får i utredningn enligt Löttiger. Han konkluderar med att de här utredningarna som det hänvisats till inte är tillförlitliga.

11:33, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Kaisa Korpijaako Labba hänvisar till Holmbeck om ensamrätten, men Löttiger menar att just i det uttalandet har Holmbeck fel

11:35, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Löttiger "Holmbeck menade inte ensamrätt gentemot kronan, utan lapparna emellan". Så Kaisa korpijaako Labba har inte haft underlag för sitt uttalande i sin bok, säger Löttiger

11:40, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Löttiger menar att det Kaisa Korpijaako Labba skriver om ensamrätten i sin bok Om samernas rättsliga ställning i Sverige-Finland, inte har relevans för det här målet, menar Jonas Löttiger

11:45, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Nu blir det dags för lunch, innan en omfattande genomgång av litteratur, och genomgång av sakkunniga, säger Löttiger och Forssell från statens sida.. Vi återkommer klockan 13 från rättssalen

11:51, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Nu drar vi igång med statens fortsatta slutanförande

13:06, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Enligt Löttiger så menar Korpijaako Labba att ordet odal kommer från gamla ord med betydelsen äga och full, fullständig ägande rätt. Staten håller inte med, utan menar att det kommer från ordet odla.

13:08, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Statens advokater går igenom sakkunniga historiker, utredare och experter som samebyn hänvisat till, och vill visa på brister i det de framfört

13:11, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Staten följer upp källor kring ordet odal och odling, och trycker på ett uttalande att icke odlad jord ansågs ägas av ingen

13:14, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Äganderätten uppkom genom odling, enligt de källor som Korpijaako-Labba hänvisat till, säger Löttiger

13:19, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Alla hade rätt att obestritt röja skog till byggnad, och skaffa sig äganderätt. Endast enligt hälsingelagen fanns i det området (nuvarande Hälsingland, Medelpad, Ångermanland, Västerbotten, Norrbotten) vissa begränsningar, läser Jonas Löttiger från äldre källor, hänvisade till i Kaisa Korpijaako-Labbas bok.

13:25, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Nu delas det ut mer papper

13:26, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Löttiger menar att Kaisa Korpijaako-Labba inte tar upp att äganderätten kom i och med odling av jorden, "därför att det då skulle blivit tydligt att upparbetad äganderätt till marken genom renskötsel, jakt och fiske inte var möjligt"

13:30, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Konungens rätt baserade sig precis som enskildas rätt på uppodling, konkluderar statens advokat Jonas Löttiger

13:33, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: När Kaisa Korpijjako Labba säger att kungens äganderätt måste grunda sig på laga fång så blir det fel, säger Löttiger. Följer man upp källorna, så är det odlingen av jorden som gör att den börjar ägas av någon. Icke uppodlad mark kunde inte ägas av någon, innan kronan förklarade sig som ägare till den, säger Löttiger.

13:36, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Kort paus, på begäran av samebyns advokat Danowsky

13:37, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Ni som lyssnar på radiosändningen hör just nu Niko Valkeapääs Galbma gieđat, i väntan på att de drar igång från rättssalen i Umeå

13:43, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: I väntan på att det drar igång igen, återpublicerar jag juridikexpert Eivind Torps kommentar från tidigare paus "Det är ingen tvekan om att staten gjort sin läxa när det gäller att kontrollera bevisningen som samebyn lagt fram, men sättet man själv nyttjar historiska källor till är jag faktiskt skeptisk till. De tar som sanning det vissa historiker säger, och menar att andra inte gjort tillräckligt grundliga undersökningar och därför inte sett den här verkligheten. Jag saknar att det historiska materialet i allmänhet utsätts för samma granskning och analys."

13:48, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Nu är de i gång igen. Advokat Peter Danowsky tar upp att han tycker att de forskare som staten tar upp från fotnoter från de uttalande som samebyn hänvisat till. Danowsky vill påpeka att hovrätten inte ska ta till sig det här som bevisning. Löttiger håller med om att det inte är bevisning.

13:51, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Statens och samebyns advokater är nu i luven på varandra om huruvida staten för fram nytt material när man kritiserar samebyns sakkunniga som det hänvisats till, och tar upp andra forskare som det hänvisats till i fotnoter

13:53, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Hovrättspresident Margareta Bergström konkluderar att vi kan komma att återkomma till den frågan senare, alla är överens om att de här nya hänvisningarna inte räknas som bevisning

13:55, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Flera forskare nämner en skrivelse som en gammal domare vid namn Sadelin, har kommit in till lagmansrätten i Piteå. Advokat Löttiger läser från skrivelsen, om hur "fjällapparna" bor, att sådana lappar har egna arveland, som de flyttar mellan efter renmossan. De lappländare som bor närmare bruken kallas för "skogslappar", åtskilliga av dem förbättrar sina skatteland med åkrar och uppodlar sina fastigheter. Löttiger menar att fjällapparna inte beskrivs ha skatteägor. Därför anser Löttiger att de som hänvisar till den här skrivelsen i det här målet hamnar fel, eftersom Sadelin pratar om skogslappar när det gäller att de har skatteland.

14:09, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Mer papper delas ut

14:13, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Lennart Lundmarks avhandling från 1982 är en seriös avhandling, säger Löttiger

14:22, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Jonas Löttiger går igenom lappskatteland och äganderätt, och pekar på det som staten anser är felaktigheter i Nils-Johan Päiviös och Kaisa Korpijaako-Labbas beskrivningar

14:24, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: I Päiviös utlåtande hänvisar han till bland annat ett gammalt rättsfall och ett nämndsbeslut. Löttiger går vidare med det rättsfallet och menar att Päiviö beskriver en annan betydelse av nämndens beslut. Danowsky inbryter nu och menar att det är tal om förtal av Nils-Johan Päiviö och att han inte får komma till tals i den här frågan. Hovrättsrådet Margareta Bergström säger att vi tar en paus nu och får diskutera det här vidare.

14:35, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Vi hör nu Eivind Torp kommentera utvecklingen i radiosändningen

14:35, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Girjas ordförande Matti Berg sammanfattar i pausen den här dagen som omtumlande. Han säger sig vara chockad över statens slutanförande. "Man sågar all forskning som går emot deras syn, samerna som folk vill de sudda ut."

14:42, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: "Om staten vinner raderar man nästan ut samerna som ett urfolk i Sverige, så känns det efter att ha hört staten i dag", säger Matti Berg i pausen nu

14:43, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: "Jag förstår ingenting och jag känner mig väldigt kränkt över det sätt de argumenterar, jag känner mig osynligjord som same" säger Matti Berg i pausen till vår reporter David Rydenfalk.

14:45, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Hovrättspresidenten tar upp att det finns en gräns för hur man argumenterar, och frågar nu Danowsky hur samebyns sida ställer sig till det här. Själva idén med plädering är att ta upp det som tidigare kommit fram. Inte föra upp nytt historiskt material, som staten gör, och säger att det inte är bevisning men de åberopar den ändå, vilket sätter mig i ett dilemma, säger Danowsky.

15:00, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Det är överrumplande att det kommer nu, på den yttersta timmen i pläderingen i hovrätten. Vi har ingen möjlighet att förhålla oss till det, annat än bestrida riktigheten, säger samebyns advokat Peter Danowsky

15:01, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Vilket material pratar vi om undrar hovrättspresidenten? Det historiska materialet, svarar Danowsky.

15:03, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Det här är enda tillfället när vi kan bemöta det som samebyn anfört, vi har försökt följa deras hänvisningar, följa källor för att förstå vad som åberopas, säger Jonas Löttiger, JKs advokat

15:04, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Nu har vi en knapp timme på oss, säger hovrättspresidenten, hinner vi i dag? Jonas Löttiger kommer att skippa vissa delar för att hinna

15:07, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Det har tagit ett tag att hitta i papperna. Nu ska staten gå igenom en artikel i en bok av Lennart Lundmark. Staten säger att de vill uppmärksamma att skogsordningen från 1734 benämner lappmarken som ödemark

15:16, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Bördsrätt gällde endast skattejord, och Lundmark tar enligt Löttiger upp ett fall som Päiviö tidigare tagit upp. Lundmark säger att lapparnas land gått i arv, hänvisar till fotnot 23, som tagits upp tidigare. Det Lundmark inte tar upp är att det i det här fallet handlade om "skogslappar", det var de som hade skatteland, och rör därför inte fjällsamerna, menar Löttiger

15:20, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Det var naturligt att kronan precis som andra fick mark genom att uppodla den. På mitten av artonhundratalet ansågs kronan vara ägare till ödemarken i lappmarken, genom Gustav Vasas brev på 1500-talet, att de marker utan ägare ska höra till Gud och kronan, läser Löttiger ur Lundmarks artikel/bok.

15:23, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Är det här någon fotnot? frågar Danowsky. Nej, det är en sammanställning, svarar Löttiger

15:27, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Skogsstyrelsens berättelse, ingår i statens bevisning i målet, berättar Löttiger. Där nämns 1683-års skogsordning, som avvittring. Men bläddrar man fram så framgår det återigen att kronan blivit ägare till ödemarkerna genom 1542-års brev, säger Löttiger, och vill från statens sida förtydliga att det inte var vid avvittringen på 1800-talet som kronan blev ägare till ödemarken. När och om staten blivit ägare till marken har blivit en viktig fråga för båda parterna i målet, trots att det inte är det som hovrätten har att ta upp.

15:33, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Nu pratas det snabbt av advokat Jonas Löttiger

15:36, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Nybyggen och skogar tas upp. Kuylenstierna flyttade fram tidpunkten för när kronan blev ägare med 150 år. 1683, inte 1542, säger Löttiger. Lundmark kritisierar Kuylenstiernas forskning. Danowsky ingriper igen och frågar om Kuylenstiernas forskning är nytt material. Den diskuteras i Lundmarks artikel säger Löttiger, att det därför måste tas upp, men räknas inte som bevis.

15:47, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Jonas Löttiger lämnar över ordet till Hans Forssell, den andre av statens advokater

15:50, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Nu tar Hans Forssell upp en artikel med en intervju med juristen Mattias Åhrén. Där det står att Åhrén var med och förberedde stämningen tillsammans med SSR och Girjas sameby. Staten hade inte uppfattat det tidigare, och menar att han därför inte är en sakkunnig, fristående expert, utan räknas som del i målet, säger Hans Forssell.

15:53, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Hans Forssell menar att även Patrik Lantto bör räknas som del i målet, att han tidigare i rätten också sagt att han varit med i samebyns arbete inför målet. Lantto har också varit med som sakkunnig.

15:55, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Vi kan konstatera att Lantto i förhöret är påtagligt samevänlig, säger Forssell. Lanttos samevänliga inställning går igenom när han uttalar sig om materialet, säger Forssell. Till exempel ska han ha sagt att äldre forskning, till exempel, Fellman, har han ingen aktning för." Han ska ha vänt sig till Bror Saitton när det kom frågor om jakt och fiske som inte rör hans expertområde, det menar Forssell inte är till Lanttos fördel.

16:05, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Jag vill säga något positivt om Lantto också, säger Forssell innan han avslutar, "han berömmer Enbuske, att Enbuskes skrift är bra underbyggd för 1600-1700-tal, men inte för 1800-tal".

16:15, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Nu är statens slutanförande klart.

16:16, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Danowsky meddelar att han inte kommer behöva en reservdag nästa vecka.

16:17, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt:
8.30 på måndag är de (och vi) tillbaka i rättssalen, då ska samebyns advokat hålla sitt slutanförande

16:17, 6 December 2017

Mikaela Sjöstedt: Tack för oss! /Mikaela

16:17, 6 December 2017

2009 stämde Girjas sameby och SSR svenska staten för att få prövat vem som har rätten att förvalta småviltsjakten och fisket på samebyns renbetesområde i fjällen. I februari 2016 vann samebyn i tingsrätten, men staten överklagade domen. Nu pågår hovrättsförhandlingarna i Umeå.

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio och SVT är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.


Vuođđu min journalistihkas lea luohtehahttivuohta ja bealátkeahtesvuohta.Ruoŧa Rádio ja Ruoŧa TV leat sorjjasmeahttumat politihkalaš, oskkolaš, ruđalaš, almmolaš ja priváhta sierraberoštumiid ektui.


Läs mer om hur vi bedriver vårt arbete:
Loga eanet mo mii doaimmahat bargguideamet:

Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista