Kristina Aspelin i Aspeboda får sin barnsbok utgiven på kinesiska och engelska