Höglandet

De protesterar mot nya kraftledningen

6:27 min

Det statliga affärsverket Svenska Kraftnät planerar att bygga en över 12 mil lång luftburen högspänningsledning - från Barkeryd norr om Nässjö till Oskarshamns kärnkraftverk.

Men dom här planerna har fått många som bor längs med den tilltänkta kraftledningsgatan att reagera... och protestera.

I till exempel Mariannelund oroas markägarna Britt Svensson och Terry Frost för vilka konsekvenser den nya kraftledningen kommer att få för deras bygd,

Terry Frost, i Mariannelund en av dem som engagerat sig mot planerna på en luftburen högspänningsledning från Barkeryd ner till Oskarshamn.

Det är det statliga affärsverket Svenska kraftnät som alltså planerar att bygga ut det svenska stamnätet för el och som är en mångmiljardsatsning. Vilket är nödvändigt för att möta dagens krav på säkra elleveranser och utbyggnaden av bland annat förnybar elproduktion.

Sträckningen mellan Oskarshamn och Barkeryd är en del av detta. Det andra stora projektet är den Sydsvenska länken. Där nya kraftledningar ska dras ner från Norge, till skåne och upp till Hallsberg.

Kraftledningsstation i Farstorp

Det är i Farstorp, drygt två mil norr om Nässjö som den nya kraftledningsstationen ska byggas och som blir navet i den nya Sydvästlänken.

Idag står här en vackert belägen gammal röd lantgård med ladugård, några uthus, gamla stenmurar och hagar. Gården är redan inlöst och snart ska den vara ersatt av en sex hektar stor kraftstation, så kallad omriktarstation med ställverk.

Kan inte grävas ner

Från Norge blir det markburen likström, liksom ner till Skåne. Men upp till Hallsberg och österut från Barkeryd mot Oskarshamns kärnkraftverk kommer det att bli luftburen växelström. som inte kan grävas ner. Och det är det som fått många boende längs de planerade högspänningsledningarna att reagera, eftersom ledningsgatorna på 100-200 meter som måste byggas tar mycket mark i anspråk och där stolparna kommer att sticka upp drygt 50 meter i luften.

Många gårdar hotas även att bli inlösta eftersom de ligger för nära kraftledningarna. Roland Samuelsson bor i Bredstorp precis utanför Mariannelund. Gården ligger högt belägen med en vacker utsikt på flera mil och redan i dag finns det flera mindre kraftledningar i anslutning till gården men snart ska en ännu större kraftledning dras precis förbi gården..

Britt Svensson bor i Värjekulla utanför Mariannelund och hon har också en gård som kommer att drabbas av den nya kraftledningen och hon är en av de som valt att engagera sig i den här frågan.

Två samråd

Hittills har det hållits två samråd där Svenska kraftnät informerat om planerna och Terry Frost som också har en gård i Mariannelund där ledningarna planeras att dras fram, har även bildat en grupp som nu gör vad de kan för att förhindra de här planerna och han vill få igång en politisk diskussion.

Inom stationsområdet för den befintliga stationen i Nässjö uppförs en terminalstation där likströmsförbindelsen övergår mellan mark och luft.

Den nuvarande 220 kV växelströmsledningen mellan Nässjö och Värnamo rivs och ersätts av likströms luftledning i befintlig ledningsgata till E4:an ca 5 km norr om Värnamo

Svenska kraftnät räknar med att ta ledningen Ekhyddan-Barkeryd i drift i slutet av år 2016.

Förstudie

I juni 2010 publicerade Svenska Kraftnät en förstudie där ett antal sträckningsalternativ för hela den planerade kraftledningen mellan stationen Ekhyddan i Oskarshamns kommun och stationen Barkeryd presenterades. Samråd om dessa alternativ hölls under hösten 2010.

I Hurva och Barkeryd ska SydVästlänken kopplas ihop med stamnätets växelströmsledningar för 400 kilovolt via de två anläggningarna.

200 miljoner kronor

Den sammanlagda kostnaden för de två stamnätsanläggningarna uppgår till ungefär 200 miljoner kronor. Kontrakten inkluderar komponenter och uppförande av anläggningarna inklusive de markarbeten som krävs.

De båda anläggningarna beräknas stå färdiga 2013.

I direkt anslutning till var och en av de nu avtalade anläggningarna kommer också en omriktarstation att placeras. Omriktarstationerna och de nödvändiga markarbetena för dessa upphandlas i en särskild entreprenad. I omriktarstationerna omvandlas likström till växelström och vice versa.

Sju har sagt nej

Hittills har sju fastighetsägare på höglandet motsatt sig att Svenska kraftnät får tillträde till deras mark för att undersöka var man ska bygga den nya kraftledningen sydvästlänken.

Många fastighetsägare i länet berörs av bygget av en ny högspänningsledning mellan Barkeryd i Nässjö och Hallsberg.

Och redan nu när svenska kraftnät vill undersöka marken så protesterar fastighetsägare - Svenska kraftnät ansöker därför hos länsstyrelsen om att få tillstånd till marken mot ägarnas vilja.