پنجشنبه ۲۱ دسامبر ۲۰۰۶، ۳۰ آذر ۱۳۸۵

حکم جدید امیرحیدری
گزارشی از زینت هاشمی با همکاری عبدالرزاق حسنی

دادگاه تجدیدنظریوتبوری، محکومیت امیرحیدری در دادگاه بدوی را که چهارسال و هشت ماه بود به پنج سال افزایش داد. او به پرداخت غرامت نیز محکوم شد که به گفته ی همسرش، ماندانا فانی مبلغ آن صدهرازکرون است. پیش ازاین، این مبلغ ۲۰۰ هزار کرون اعلام شده بود که نیمی از آن به همسرش مربوط بود که توسط دادگاه بخشوده شد.
برپایه ی این حکم که امروز صادرشد، او از ۴۲ مورد اتهام، در هفت مورد مجرم شناخته شده است.  جرم او قاچاق انسان و سازمان دهی برای این امرعنوان شده است. او دراین رابطه متهم است که حداقل از۲۰ نفر که به سوئد آورده، از هر نفر ۵۰ هزار کرون دریافت کرده است که به گزارش پلیس رقمی بسیار بیشتر از هزینه ی واقعی آن است.
امیرحیدری پیش ازاین نیز محکومیت هایی داشته است. او در اوایل دهه ی ۱۹۹۰ به اخراج دائم از سوئد محکوم شد، اما به این دلیل که او اظهارکرده بود درصورت اخراج به ایران، اعدام خواهدشد، اجرای حکم متوقف ماند. او در سال ۱۹۹۸ از دولت سوئد خواستار لغو محکومیت اخراج خود از سوئد شد، اما دولت آن را نپذیرفت و تنها اجازه ی اقامت محدودی به او داد و اجرای حکم اخراج را نیز تا زمانی در آینده به تعویق انداخت.
امیر حیدری درطول این سال ها همواره به فعالیت خود که مقامات قضایی سوئد آن را قاچاق انسان و خود او آن را کمک های انسانی می نامند، ادامه داده است.  امیرحیدری در سال ۲۰۰۲ به اتهام قاچاق انسان مجددا دستگیر، محاکمه و به چهارسال زندان محکوم شد.
او در فوریه ی سال جاری نیز پس از گذراندن دوران محکومیت خود باردیگر دستگیرشد و تا امروز هنوز در بازداشت نگه داشته شده است.
او در کشورهای ترکیه، آلمان و دانمارک نیز به همین اتهام زندانی بوده است.
بسیاری از ایرانیانی که به ویژه به دلایل سیاسی از ایران خارج شده و به سوئد آمده اند خود را مدیون او می دانند و اقدام او را برای خود بسیار مهم می دانند. گرچه هستند برخی نیز که فعالیت های او را در این زمینه بخاطر منافع مادی دانسته و نسبت به او معترض هستند.
درمورد حکم دادگاه یوتبوری، زنیت هاشمی گفتگویی تلفنی دارد با امیر حیدری درمحل بازداشتگاه این شهر.   
دادگاه یوتبوری، همسر امیرحیدری، ماندانا فانی را نیز که به اتهام همدستی و مشارکت در جرم، دو ماه در بازداشت به سر برده بود، به هشت ماه زندان تعلیقی محکوم کرد.
زینت هاشمی در گفتگویی با او در مورد حکم دادگاه  پرسیده است.   

شماری از ایرانیان در سوئد از چند سال پیش کمپینی را برای پشتیبانی از امیرحیدری ایجادکرده  و با انجام اقدامات مختلف مانند تظاهرات، از او دفاع و حمایت کرده اند.زینت هاشمی با   توفیق محمدی از مسئولان کمپین دفاع از امیرحیدری نیز درمورد حکم صادره برای او، گفتگوکرده است