پنجشنبه ۱۸ ژانویه ۲۰۰۷، ۲۸ دی ۱۳۸۵

مونا سالین، رهبرآینده ی حزب سوسیال دموکرات

کمیته ی انتخابات حزب سوسیال دموکرات بعدازظهر امروزدر یک کنفرانس مطبوعاتی، موناسالین را به عنوان رهبر آینده ی این حزب پیشنهاد کرد.

Lena Hjelm-Wallén مسئول کمیته ی انتخابات گفت که اعضای کمیته به اتفاق آرا از مونا سالین پشتیبانی می کنند.
مونا سالین، خود دراین کنفرانس مطبوعاتی تاکید کرد که عاشق سیاست است و پیشنهاد کمیته را برای رهبری حزب سوسیال دموکرات می پذیرد، اما به این شرط که پشتیبانی وسیعی از او درحزب وجودداشته باشد.موناسالین همچنین گفت که در هفته های اخیر بسیار به حزب، نیازهای موجود حزب، توانایی و نیز امکانات خود اندیشیده است، اما هنوز برنامه ی آماده ای برای آینده ی حزب ندارد.با این حال او گفت که عمده ی توجه او به سه موضوع است: تغییرات جوی و مسائل زیست محیطی که به اندازه ی مسائل طبقاتی برای حزب سوسیال دموکرات اهمیت دارد، ایجاد تغییرات در بازار کار و چاره اندیشی برای شکاف طبقاتی رو به افزایش در جامعه.
مونا سالین همچنین گفت که از هفته ی آینده سفرهایی را به نقاط مختلف کشور برای گفتگو و تبادل نظر با اعضای حزب آغازخواهدکرد.
نظرحشمت فرنوش  از اعضا و فعالان سیاسی حزب سوسیال دموکرات در یوتبوری را درمورد موناسالین پرسیده ایم.