چهارشنبه ۲۴ ژانویه ۲۰۰۷، ۴ بهمن ۱۳۸۵

تهیه کننده و مجری: سارا شقایق
گزارش ها از محمد عقیلی، زینت هاشمی و سارا شقایق

دولت اتحاد بورژوایی درصدد ایجاد تغییراتی در سیاست مسکن است.
یکی از اولین اقدامات دراین زمینه، حذف قانون ممنوعیت تبدیل املاک استیجاری hyresfastigheter به خانه های تعاونی bostadsrätter. از تابستان امسال است. وزیرمسکن Mats Odell  تاکیدمی کند که قانون ممنوعیت از تابستان ناپدید خواهدشد و نیز اظهارامیدواری می کند که ازآغاز نیمه ی دوم سال جاری، خرید خانه ازشرکت های مسکن در مناطق مسکونی عمومی امکان پذیرشود.   وزیرمسکن همچنین گفته است که درپایان این هفته یادداشتی رسمی و درفصل بهار نیز قانون جدید مربوط به مسکن و ازجمله حذف قانون ممنوعیت به پارلمان داده خواهدشد.
قانون ممنوعیت تبدیل خانه های استیجاری به تعاونی در سال ۲۰۰۲ توسط دولت سوسیال دموکرات و  با هدف ایجاد محدودیت هایی دراین زمینه وضع شد. با قانون ممنوعیت، اداره ی امور اجتماعی حق پیدا می کرد که با تبدیل خانه های استیجاری به تعاونی در مناطقی که شمار خانه های اجاره ای کم بود و بر وضعیت اجاره تاثیر می گذاشت، مخالفت کند.
حذف این قانون از اول ماه ژوئیه به اجرادرمی آید، اما تبدیل خانه های استیجاری به تعاونی از مدتی پیش در شهرهای مختلف و به ویژه درحومه ی  استکهلم آغازشده است.
وزیرمسکن  Mats Odell  می گوید که درعمل، دولت هیچ دخالتی درمذاکرات و توافق مستاجران با شرکت مسکن صاحب منازل اجاره ای نخواهدداشت و این تصمیم درسطح محلی گرفته خواهدشد. ازجمله مسائلی که دراین مورد مطرح شده، نیازاین گونه منازل به تعمیرات اساسی ست که مشکلاتی را برای خریداران بوجود می آورد. وزیرمسکن  Mats Odell  به عنوان راه حلی دراین مورد می گوید که خانواده هایی با توان مالی ضعیف، می توانند نوعی اعتبارمسکن درخواست کنند.
وزیرمسکن در پاسخ به پرسشی درمورد این که چه کسی این اعتباررا تضمین می کند می گوید که این موضوع دردست بررسی ست.


دوشنبه ی این هفته در Rinkeby  در حومه ی استکهلم، مرکز اطلاعاتی  Bilda Bostad  توسط شهرداری استکهلم Stockholms stad  افتتاح شد. این مرکز وظیفه دارد در مورد Ombildning  یعنی چگونگی تبدیل خانه های استیجاری شهرداری Kommunala bostäder   به خانه های تعاونی  Bostadsrätter  به اهالی مناطق حومه ی شمال غربی استکهلم اطلاع رسانی کند.  کاراطلاع رسانی توسط شرکت مشاوره ای ارتباطات بین فرهنگیVeritas   انجام می شود. دراین مورد سارا شقایق با بیژن فهیمی مدیر عامل این شرکت وهومن انوری مسئول انجمن Husby Unite  که در امورمربوط به حقوق ساکنان مناطق حومه ی استکهلم فعالیت می کند گفتگو کرده است.  

  
 


 


 


شکایات و گله های بسیاری توسط پناهجویان از برخی وکلا و مشاوران حقوقی و حتی مترجمان پرونده های آنها به دلیل سهل انگاری در پیشبرد کار پناهندگی شان عنوان می شود که در برخی موارد صحبت از پرداخت مبالغ هنگفتی توسط این پناهجویان نیز به میان می آید.  زینت هاشمی درمورد بحث های پیرامون یک مشاور حقوقی ایرانی در استکهلم که خبر آن علاو ه برسایت ها و رادیوهای محلی ایرانی به روزنامه ی مترو نیز کشیده شد گزارشی تهیه کرده است. دراین گزارش با خود مشاور حقوقی، امین مظاهریان، پناهجویی که عنوان می کند این مشاور حقوقی او را فریب داده است، یکی از وکلای همکار این مشاور و نیز نورمحمد عسکری، عضو کانون وکلای ایران که سال ها در سوئد ازجمله در زمینه ی امورحقوقی پناهجویان فعالیت داشته گفتگوشده است.