1 av 9
ژان ماری گوستاو لوکلزیو
2 av 9
هوراس انگدال
3 av 9
بیورن لینل
4 av 9
5 av 9
6 av 9
7 av 9
8 av 9
9 av 9

دوشنبه ۱۳ اکتبر ۲۰۰۸، ۲۲ مهر ۱۳۸۷

تهیه و اجرا: زینت هاشمی
گزارش ها: شکیلا عیدی زاده، محمد عقیلی، طاهر جام برسنگ

اقدام برای حل بحران مالی (زینت هاشمی)
به گزارش اکوت بخش خبری رادیو سوئد، به دنبال اعلام توافق رهبران کشورهای اتحادیه ی اروپا به منظور کمک به بانک های دچار بحران در کشورشان، بهای سهام در اروپا و همچنین سهام استکهلم صبح امروز افزایش چشمگیری یافت.  شب گذشته از جمله مسئولان اقتصادی کشور های اروپائی به منظوریافتن یک راه حل مشترک برای نجات از بحران بانکی در اروپا گرد آمدند. بنا بر توافق به دست آمده کشورها خودمستقیما مسئولیت حل بحران در کشورشان را به عهده خواهند گرفت، اما با مقررات تقریبا یکسان در اتحادیه ی اروپا.
در این رابطه صبح امروز فردریک راینفلدت، نخست وزیر و آندرش بوری وزیر دارائی در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت و از جلسه ی شب گذشته به منظور حل بحران اقتصادی کشورها حمایت کردند. دولت سوئد به دلیل نداشتن واحد پولی یکسان با بقیه ی کشورهای اتحادیه ی اروپا در جلسه ی شب گذشته ی پاریس شرکت نداشت. اما فردریک راینفلدت در کنفرانس مطبوعاتی امروز اعلام کرد که سوئد در نظر دارد پیشنهاد خود را در این زمینه در جلسه ی رسمی روز چهارشنبه ی اتحادیه اروپا مطرح کند       


مناظره تلویزیونی رهبران احزاب (محمد عقیلی)
موضوع اصلی این مناظره، بحران مالی و شرایط بازار کار پس از اخراج های گسترده ی اخیر بود، اما موضوع کنار گذاشته شدن حزب چپ درهمکاری میان حزب سوسیال دموکرات و حزب محیط زیست و اقدام مجدد مونا سالین، رهبرحزب سوسیال دموکرات به دعوت از حزب چپ نیزمطرح شد و مورد بحث قرارگرفت.
مونا سالین، دررابطه با کاهش مالیات با هدف ایجاد کارازسوی دولت اتحاد بورژوایی و بودجه ی ارائه شده ازسوی دولت را ناموفق خواند و فردریک راین فلدت، رهبر حزب مودرات و نخست وزیر، بااشاره به اختصاص ۳۲ میلیارد کرون برای کاستن از هزینه ها، سیاست حزب سوسیال دموکرات در افزایش مالیات را مورد انتقادقرارداد. دراین مناظره رهبران احزاب از دو بلوک بورژوایی و چپ یکدیگر را مورد انتقاد قراردادند و ازجمله مسئولیت شرایط اجتماعی و اقتصادی موجود را به یکدیگر نسبت دادند.
Maria Wetterstrand  از سخنگویان حزب محیط زیست اعلام کرد که دولت اتحاد بورژوایی مسئول بحران مالی بین المللی و شرایط اقتصادی موجود نیست، اما مسئول ترک بیش از نیم میلیون نفراز صندوق های بیمه ی بیکاری ست. درپاسخ، یان بیورک لوند، رهبر حزب لیبرال مردم نیز گفت که دلیل شکست بلوک چپ در انتخابات ۲۰۰۶ ناتوانی آنها درایجاد کار بود و اینک بازهمان نسخه ی قدیمی افزایش مالیات ها و افزایش کمک هزینه ها را مطرح می کنند که به ایجاد کار منجرنمی شود.  
دراین مناظره، ازجمله موضوع ایجاد کار، محیط زیست و مالیات برمواد سوختی و برون رفت از بحران مالی مورد بحث قرارگرفت. مونا سالین، رهبر حزب سوسیال دموکرات باردیگر دولت را به همکاری پیرامون حل بحران مالی موجود دعوت کرد، اما رهبران احزاب بورژوایی این بار نیز این دعوت را رد کردند. موضوع همکاری احزاب خارج از بلوک های قدرت مورد توجه و درخواست حداقل یک چهارم مردم سوئد است، بااین حال احزاب بورژوایی مایل به انجام آن نیستند. پیش ازاین در دوره ی حکومت احزاب بورژوایی به نخست وزیری کارل بیلدت، دولت مجبور به درخواست کمک ازحزب سوسیال دموکرات شد، امری که به کمک خواستن بچه ها از بزرگ ترها تعبیرشد و دولت اتحادبورژوایی فعلی مایل به انجام آن نیست.
دررابطه با کنارگذاشته شدن حزب چپ و دعوت دوباره از آن توسط حزب سوسیال دموکرات نیز در این مناظره، بحث شد. موناسالین تاکیدکرد درتلاش ایجاد دولت ائتلافی مقتدری برای جانشینی دولت فعلی ست و دراین زمینه با حزب محیط زیست به توافق رسیده وهمکاری ی را آغاز کرده اند و اینک از حزب چپ نیز برای مذاکره دعوت شده است. اما این موضوع ازسوی یان بیورک لوند به عنوان سیرکی که درآن مردم در پی رهبرانی برای ایجاد ثبات می گردند، معرفی شد و آن را امری جدی خواند. درپاسخ به یان بیورک لوند، لارش اولی رهبر حزب چپ گفت که رهبران احزاب بورژوایی می توانند ازآنچه پیش آمده لذت ببرند و آن را نتیجه ی اشتباهی کلاسیک ازسوی مونا سالین و ماریا وترش تراند دانست و تاکیدکرد که باید یک اپوزیسیون مسئول وجودداشته باشد و این مسئولیت را نیز عدم حذف کسی از مذاکرات برای تشکیل دولت عنوان کرد.
درمورد مناظره ی شب گذشته نظر محمد نوری از حزب لیبرال مردم و عباس زرین پور از حزب سوسیال دموکرات را پرسیده ایم.
 

شرایط امنیتی در افغانستان (شکیلا عیدی زاده) 
 روز جمعه هفته ی گذشته اداره کل امورمهاجرت سمیناری را برگزارکرد تا دیدگاه خود را در مورد شرایط امنیتی در افغانستان دراختیار نماینده های رسانه های گروهی قراردهد. Dan Eliasson ، رئیس کل اداره مهاجرت، وضع امنیتی فعلی در افغانستان را بد توصیف کرد و گفت که شرایط زندگی برای مردم در بسیاری از نقاط افغانستان مشکل  تر می شود و این موضوع ما را نا راحت می سازد.
به طورمتوسط سالانه  تعداد ۴۰۰ تا ۶۰۰ پناهجوی افغان به سوئد می آیند که این رقم در سال های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ افزایش داشت، ولی درسال های اخیر دوباره به حالت عادی برگشته است. درعوض شمارکودکان پناهجوی تنها افزایش یافته است. اداره کل امورمهاجرت دلیل این تغییرات را نمی داند، ولی حدس زده می شود که یکی از دلایل عمده ی آن  احتمال دادن اجازه ی اقامت بیشتر به کودکان است تا بزرگسالان. در سال های اخیرتعداد زیادی ازمردهای پناهجوی افغان با وجود انتقاد سازمان ملل به کابل بازگردانده شده اند. Dan Eliasson دلیل اخراج پناهجویان را به کابل با وجود اینکه آنها از ولایات ناآرام افغانستان می آیند، قوانین موجود در سوئد می داند. وی اضافه می کند که این قوانین اجازه می دهند تا مردان پناهجوی تنها به کابل بازگردانده شوند.
قوانین سازمان ملل بر ایجاد یک شبکه اجتماعی برای اعزام به کابل و بررسی وضعیت دراین شهر تاکیدمی کند و ازهمین روعملکرد اداره کل امورمهاجرت سوئد را به دفعات مورد انتقاد قرارداده است، ولی Dan Eliasson  می گوید که دادگاه عالی امورمهاجرت داشتن چنین شبکه اجتماعی را ضروری نمی داند و ما باید بطور بنیادی درمورد این مشکل تصمیم بگیریم. دراین جاست که مقررات دادگاه عالی امورمهاجرت و اهداف بشر دوستانه سازمان ملل در تضاد بایکدیگر قرار می گیرند. درسال جاری تعداد پناهجویان افغان در سوئد در مقایسه با سال گذشته، کاهش یافته و افغانستان در ردیف یازدهم در جدول اداره مهاجرت از نظر تعداد پناهجو قرارگرفته است.  در ۹ ماه گذشته ۳۰۸ افغان بطورداواطلبانه و یا به اجباربه افغانستان و یا کشورهای دیگراروپایی بازگردانده شده اند. ازآن جمله ۳۹ نفرخود حاضر به برگشت شده اند. دلیل برگشت این افراد داواطلب را Kristina Hellgren  که در اموربازگرداند پناهجویان کارمی کند، خسته شدن از انتظار، از دست دادن خوشبینی و یا موضوعات فامیلی می داند. درمورد اینکه تعدادی از پناهجویانی که جواب رد می گیرند مجبور به امضا کردن برگه ی بازگشت داوطلبانه می شوند، وی گفت: ما هیچگاه چنین کاری را نمی کنیم. به این افراد حق انتخاب بازگشت داواطلبانه داده می شود و درعین حال به آنها توضیح داده می شود که بازگشت داواطلبانه و یا اجباری چه عواقبی را در بردارد و اگر این را افراد بطور اخطار و فشار احساس کرده باشند، در این صورت اشتباه آن کارمند است.
براساس وعده وزیر خارجه افغانستان، رنگین دادفر سپنتا، افغانستان قرار داد سه جانبه میان سوئد، سازمان ملل و افغانستان را درمورد موافقت با فرستادن پناهجویان افغان به کشورشان تمدید نخواهد کرد. از Kristina Hellgren پرسیدیم که در آن صورت اداره ی امورمهاجرت چه خواهد کرد؟ وی گفت در آن صورت دولت سوئد تصمیم خواهد گرفت که چه نوع راه حلی را پیدا کند. ولی بازگشت ها حتی در صورت نبودن یک قرارداد هم ادامه خواهد یافت. به نظر من همکاری میان ما، دولت افغانستان و سازمان ملل به خوبی پیش رفته است. اینکه در آینده اداره ی کل امورمهاجرت تعداد زیاد و یا کم از پناهجویان افغان را خواهد پذیرفت، به گفته ی Dan Eliasson مربوط می شود به وضع امنیتی درافغانستان. اگر شرایط فعلی بد ترشود، سوئد به تعداد زیادی از افغان ها پناه خواهد داد. Dan Eliasson اضافه می کند: ولی در حال حاضر ما براساس قوانین موجود عمل می کنیم ومردهای پناهجوی تنهایی را که دلیل خاصی برای پناهندگی ندارند، به کابل بازمی گردانیم.


روزجهانی علیه اعدام
 دهم اکتبر، روزجهانی علیه اعدام بود.
این روز، ده سال پیش توسط سازمان ملل متحد به تصویب رسید. از زمان سمیت یافتن روزجهانی علیه اعدام که نخستین گام بین المللی برای لغو اعدام در جهان محسوب می شود، در ۱۳۷ کشورحکم اعدام یا کاملا لغو شده و یا اجرای احکام به  تعویق افتاده است.
امیر نیلو از فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشردر اروپا و آمریکای شمالی در گفتگویی با ما به روند اجرای حکم اعدام در ایران و کشورهای دیگر پرداخته است.
 


هشدار درمورد شیوع آنفولانزای شدیدتر از گذشته در زمستان 

 بنا برهشدار شورای استانی، لندستینگ که مسئولیت امور بهداشت و درمان را به عهده دارد، نوعی بیماری آنفولانزا در زمستان امسال شایع خواهدشد که با خطرات بیشتری نسبت به سال های پیش   همراه خواهد بود. به همین سبب از امروز بسیاری از مراکز درمانی،  تزریق واکسن آنفلونزا  را به داوطلبان آغاز کرده اند. مراکز درمانی، vård central ها موظف هستند که به طور رایگان تزریق افراد بالای ۶۵ سال و افرادی را که دارای بیماری های مزمن هستند انجام دهند.


دراین رابطه دکتر کریستر سودبری پزشک و مسئول بخش درمانی رادیو تلویزیون سوئد، ضمن تایید خبر شیوع وسیع آنفولانزا،  تزریق واکسن را برای سالمندان و افرادی که بیشتر در معرض ابتلا به آنفلونزا هستند، توصیه می کند.
سودبری توصیه می کند که برای پیشگیری از خطرات جانی احتمالی به دلیل ابتلا به  آنفولانزا و یا عوارض شدید آن، علاوه  بر افرادی که بالای شصت و پنج سال دارند کسانی نیز که دارای بیماریهای مزن چون بیماری های ریوی، دیابت و  قلبی هستند نیز این واکسن را تزریق کنند.
دکتر سودبری تزریق واکسن برای کودکان را نیز در صورت ابتلا به بیماری های مزمن توصیه می کند که بهتر است از طریق مراجعه و مشورت با پزشکان معالج کودک صورت گیرد.  
علاوه بر افرادی که بالای ۶۵ سال هستند و یا افرادی که دارای بیماری مزمن هستند،  دکتر سود بری، به افرادی که قصد رفتن به سفر و یا برنامه ریزی برای امر مهمی دارند و باید در زمستان از سلامت برخوردار باشند  نیز تزریق واکسن را توصیه می کند.  
از او در مورد این که در چه مواردی باید از تزریق واکسن خودداری کرد می پرسم.  
وی افرادی را که حساسیت به تخم مرغ  دارند و یا افرادی که تب و عفونت دارند را از تزریق واکسن منع می کند.
توصیه ی دیگر دکترسودبری برای اجتناب از ابتلا به آنفولانزا،  ورزش مداوم است که نیروی دفاعی بدن را بالامی برد، رعایت بهداشت، مانند شستن مداوم دست ها و اجتناب از تماس بسیار نزیک با افراد مبتلا ست.
در صورت ابتلا نیز توصیه ی وی استراحت کامل و خوداری از ورزش از هر نوع  و فعالیت های سخت بدنی ست.
در رابطه با اینکه با وجود تزریق واکسن اما افرادی هستند که به آنفولانزا مبتلا می شوند، پاسخ داد که تزریق واکسن، بدن را در برابر هجوم  آنفلونزای نوع A   که تقریبا جهانی ست محافظت می کند،  اما آنفولانزای نوع B که محلی محسوب می شود می تواند باعث ابتلای افراد حتی پس  از تزریق واکسن شود.

* دریچه ای بر جهان فرهنگ (طاهر جام برسنگ)

نوبل ادبیات به فرانسه رفت

ساعت یک بعد از ظهر پنج‌شنبه‌ای که گذشت، هوراس انگدال دبیر دائمی آکادمی سوئد برندۀ سال جایزۀ ادبی نوبل را اعلام کرد:.
دلیل آکادمی سوئد برای دادن جایزۀ ادبیات نوبل به این نویسندۀ فرانسوی چنین اعلام شد: «نویسنده سفرهای نو، ماجراهای شورانگیز شاعرانه و جستجوگر انسانیت فرای تمدن موجود و در متن آن.»

اما برندۀ امسال نوبل ادبیات کیست

ژان ماری گوستاو لو کلزیو Jean-Marie Gustav Le Clézio در ۱۳ آوریل ۱۹۴۰ در نیس فرانسه زاده شد. پدرش در طول جنگ دوم جهانی، به عنوان پزشک در نیجریه بود و ژان ماری گوستاو در سن هشت سالگی با بقیۀ اعضاء خانواده به نیجریه رفت. در طول سفر طولانی یک ماهه با کشتی به نیجریه  بود که به واقع کار نویسندگی‌اش را با دو کتاب کوچک Un long voyage و Oradi noir آغاز کرد.

ژان ماری گوستاو لو کلزیو از کودکی با دو زبان فرانسه و انگلیسی رشد کرد، هر چند آفرینش‌های ادبی خود را به فرانسه می‌نویسد. برندۀ سال جایزۀ نوبل ادبی در سال ۱۹۵۰ به اتفاق خانواده به زادگاهش نیس برگشت. بعد از فارغ‌التحصیلی از دبیرستان در سال ۱۹۵۷ ابتدا در دانشگاه بریستول و  پس از آن در سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۶۱ به تحصیل در رشتۀ زبان و ادبیات انگلیسی در دانشگاه لندن مشغول شد. در سال ۱۹۸۳ دکترای خود را با  موضوع تاریخ قدیم مکزیکو دریافت کرد.
لوکلزیو با چاپ نخستین رمان خود در سال ۱۹۶۳ نظر بسیاری را در جهان ادبیات به خود معطوف کرد. نخستین رمانش Le procès-verbal نام داشت که به فارسی این عنوان را به صورت جلسه برگردانده‌اند. این رمان بود که در آغاز کار نویسندگی برایش شهرت ببار آورد و اعتبار در کنار جایزۀ معتبر «تئوفراست رنودو». قهرمان این رمان آدام، با صحنه‌سازی موتورسیکلیت خود را به دره پرتاب می‌کنند تا دیگران بپندارند که او در اثر سقوط به دره مرده است و بتواند با آسودگی خاطر دور از مظاهر تمدن زندگی‌اش را ادامه دهد. چنین نگرشی از نوعی جهان‌بینی نویسنده ریشه می‌گیرد. چه او معتقد است تمدن جدید در برابر آزادی انسان قرار دارد و خوشبختی و آزادی انسان را در فرار وی از تکنولوژی می‌داند. از این نگرش است که لوکلزیو خشونت دنیای مدرن را به انتقاد می‌گیرد و از اسطوره در برابر عقل دفاع می‌کند. شاید از این روست که برخی از منتقدان فرانسه او را نویسنده‌ای «مرتجع» خوانده‌اند.
لوکلزیو را نویسنده‌ای خلاف جریان‌های رایج در ادبیات فرانسه خوانده‌اند. در دوره‌ای که نهضت موسوم به «رمان نو» در این کشور با نویسندگانی چون کلود سیمون، آلن رپ گرییه و میشل بوتور، حرف اول را در ادبیات فرانسه می‌زد، لوکلزیو با انکار تمامی دستاوردهای این ژانر به تنهائی با خلق آثاری ماندنی، سبک و سیاق خود را ادامه می‌داد. حوادث عمدۀ رمان‌های لوکلودیو فرای مناطق و مرزهای جغرافیائی زادگاهش روی می‌‌دهد.  در مورد شیوۀ نگارش نویسنده، هوراس انگدال دبیر دائمی آکادمی سوئد می‌گوید: «در حال حاضر طوری می‌نویسد که همه می‌توانند نوشته‌اش را درک کنند، شیوه‌ای شگفت‌انگیز و شفاف دارد که آزاردهنده نیست،  انگدال اضافه کرد او در نویسندگی تنها در صدد شرح داستان خود است.»
پیشنهاد هوراس انگدال، منشی دائمی آکادمی سوئد برای کسانی که با کار لوکلزیو آشنائی ندارند این است که با کتابی که به سوئدی Allt är vind ترجمه شده است مطالعۀ داستان‌های ژان ماری گوستاو لوکلیزیو را آغاز کنند. عنوان اصلی این کتاب به فرانسه Révolutions است.هوراس انگدال. بیورن لینل، Björn Linnell رئیس پن سوئد در گفتگوئی با پژواک ابتدا با جالب خواندن انتخاب آکادمی سوئد برای تعیین برندۀ سال جایزۀ ادبیات نوبل گفت: «نوشته هایش آن چنان ساده نیستند، البته می شود او را خواند. بیورن لینل افزود لوکلیزیو نویسنده‌ای است پرکار و طی سالیان کار آفرینش جهان نویسندگی خود را پدید آورده با کتاب هائی که بسیار مهم‌اند.»
بیورن لینل در پاسخ به پرسشی دیگر گفت: «لوکلزیو در سوئد نسبتا در میان گروه‌هائی  معروف است. رئیس پن سوئد افزود مدت زیادی نگذشته از این که لو کلیزیو جایزۀ سوئدی استیگ داگرمن را دریافت کرده است. (جایزۀ استیگ داگرمن در سال جاری به این نویسندۀ فرانسوی تعلق گرفت) از این گذشته از خیلی وقت پیش آثارش به سوئدی ترجمه شده و در حال حاضر کتاب‌های بسیاری از این نویسنده به سوئدی وجود دارد.
بیورن لینل هم چون انگدال کتاب انقلاب یا رولیسیون از این نویسنده را برای خوانندگان ناآشنا به کارش معرفی میکند اما می گوید کتاب مورد توجۀ من «بیابان» است که در میانۀ دهۀ 1980 منتشر شد. بیورن لینل ادامه داد غالبا موضوع کار این نویسنده کشمکش های بین تمدن ها و فرهنگها چون کشاکش هائی بین اروپا، صحرا و آفریقای شمالی است. بیورن لینل گفت بیابان کتاب بسیار خوبی است که اجبار و به حاشیه رانی جهان معاصر را بخوبی بیان می کند. 
کتاب «بیابان» از لو کلزیو بوسیلۀ آزیتا همپارتیان به فارسی برگشته و توسط انتشارات کاروان در تهران منتشر شده است.

taher.jambarsang@sr.se 

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista