جمعه ۶ فوریه ۲۰۰۹، ۱۸ بهمن ۱۳۸۷

تهیه کننده: محمد عقیلی

عدم ارجاع پرونده ی ماموران پلیس به دادگاه
ارجاع پرونده ی سه مامور پلیس در مالمو به دادگاه، منتفی شد.
سردادستان Kristian Augustsson  اعلام کرد که بررسی های او درمورد این سه مامورپلیس، باتوجه به موقعیتی که آنها در آن قرارداشته اند،  هیچ جرم یا خطایی را نشان نمی دهد و درنیتجه او تصمیم به منتفی کردن ادامه ی بررسی و ارجاع پرونده به دادگاه را گرفته است.
این سه مامور پلیس در جریان ناآرامی های محله ی مهاجرنشین Rosengård در مالمو، در اتوبوس پلیس با جملاتی نژادپرستانه درباره ی جوانان این محله حرف زده بودند. صدای آنها در فیلمی که یک مامور دیگر پلیس در اتوبوس فیلمبرداری کرده بود، ضبط شده و روز چهارشنبه در دادگاه محل محاکمه ی یک جوان ۲۱ ساله برای قضات پخش شد.کوتاه تر شدن زمان انتظار برای پناهجویان متقاضی پناهندگی

اداره ی کل امور مهاجرت امروز اعلام کرد که مدت انتظار برای دادن پاسخ به درخواست اقامت متقاضیان پناهندگی از آغاز سال آینده، ۲۰۱۰ حداکثر ۳ ماه تعیین شده است.

مدیرکل این اداره  Dan Eliasson  دراین رابطه گفته است که انتظار طولانی متقاضیان پناهندگی برای دریافت پاسخ، انسانی نیست و ازسوی دیگر ازنظرصرفه چویی در بودجه ی این اداره ی کل نیز مثبت است. او همچنین می گوید که کوتاه کردن زمان انتظار برای دریافت پاسخ به معنی کوتاه کردن زمان بررسی پرونده ها نیست. او زمان لازم برای بررسی یک پرونده را حدود یک هفته می داند و می گوید که این یک هفته برای انجام بررسیلازم است و تغییری نخواهدکرد، اما زمان مرده ای را که در فاصله ی این بررسی ها پیش می آید و متقاضی پناهندگی در انتظا رمی ماند، کوتاه خواهدشد.
نظام جدید بررسی پرونده ی متقاضیان پناهندگی از بهار سال جاری بصورت آزمایشی آغازخواهدشد که تا پاییز ادامه خواهدیافت. از فصل پاییز به بعد و تا بهار سال آینده، این نظام جدید شکل اجرایی خواهدیافت و انتظارمی رود که در پایان سال ۲۰۱۰ مدت زمان انتظار حتی از سه ماه نیز کوتاه تر شود. درحال حاضر مدت زمان انتظار متقاضیان پناهندگی ۷ ماه و نیم است. دولت از اداره ی کل امور مهاجرت خواسته بود که این مدت را به ۶ ماه کاهش دهد.

بازتاب لغو ممنوعیت احداث نیروگاه های هسته ای توسط دولت  

توافق احزاب بورژوایی درمورد لغو ممنوعیت احداث نیروگاه های جدید هسته ای، علاوه بر طرح پرسشی درمورد حزب مرکز Centerpartiet, C که همواره جزو مدافعان سرسخت پالایش محیط زیست و درنتیجه ممنوعیت احداث نیروگاه های جدید بوده، باعث بروز شکافی دراین مورد در حزب سوسیال دموکرات نیزشده است.
رهبر حزب مرکز، مود اولوفسون روز گذشته هنگام اعلام توافق احزاب بورژوایی تشکیل دهنده ی دولت درمورد سیاست جدید، اعلام کرد که نقطه نظرهای این حزب و سیاست پیشینش درمورد نیروگاه های هسته ای تغییری نیافته است، اما در دوره ی رکود اقتصادی فعلی، می توان از نیروگاه های هسته ای به عنوان یکی از راه های تامین برق سوئد استفاده کرد.

فردریک راین فلدت، رهبر حزب مودرات و نخست وزیر، روزگذشتههنگام معرفی توافق جدید احزاب بورژوایی، آن را توافقی تاریخی نامید و اظهارامیدورای کرد که با مذاکراتی که با حزب سوسیال دموکرات خواهدشد، پشتیبانی این  حزب را نیز برای تصویب پیشنهاد جدید در پارلمان به دست آورند.
اما حزب سوسیال دموکرات همراه با دو حزب دیگر بلوک سبز و سرخ، احزاب محیط زیست و چپ، سیاست جدید دولت بورژوایی درمورد لغو ممنوعیت احداث نیروگاه های جدید هسته ای را به شدت مورد انتقادقراردادند. مونا سالین، رهبر حزب سوسیال دموکرات دراین مورد تاکیدکرد که این حزب بر مواضع پیشین خود در برچیدن نیروگاه های هسته ای پای خواهدفشرد و تا مادامی که این امر ایجاد کار و رفاه اجتماعی  را مورد تهدید قرارنداده، ادامه خواهدیافت.

اضافه کنیم که باوجود موضع گیری تند موناسالین، درحزب سوسیال دموکرات موافقت با تصمیم دولت مبنی بر احداث نیروگاه های جدید وجود دارد و شکافی را میان موافقان و  مخالفان این تصمیم در درون حزب ایجادکرده است که می تواند در تصمیم گیری آینده ی حزب دراین مورد تاثیر بگذارد.
ازسوی دیگر، تصمیم جدید دولت سوئد، نشانه ای ازافزایش تمایل به توسعه ی نیروگاه های هسته ای در جهان ارزیابی شده است. در برخی از کشورهای اروپایی ازجمله فنلاند، ایتالیا و فرانسه باوجود مخالفت مردم با  احداث نیروگاه های جدید، چنین نیروگاه هایی احداث شده و یا دردست احداث است.