دادگاه رسیدگی به پروندۀ پایرات بی (طاهر جام برسنگ)

چهار متهم پروندۀ معروف پخش فایل‌های کامپیوتری پایرات بی Pirate Bay هر کدام به یک سال حبس محکوم شدند. علاوه بر حبس آنها باید ۳۰ میلیون کرون جریمۀ نقدی بپردازند. تقاضای دادستانی پرداخت ۱۰۰ میلیون جریمۀ نقدی بود.
ساعت ۱۱ بامداد امروز دادگاه رسیدگی به مؤسسان سایت بحث‌برانگیز پیرات بی رای خود را مبنی بر محکومیت چهار مظنون این پرونده اعلام کرد. اتهام چهار جوان سوئدی به اسامی پتر سونده Peter Sunde، کارل لوندستروم Carl Lundström، فردریک نی Fredrik Neij و گوتفرید سوارت‌هلم وری Gottfrid Svartholm Warg، تاسیس سایت پایرات بی است و فراهم کردن امکانات برای پخش فایل‌های اینترنتی متن و تصویر و صدا و نرم‌افزار از طریق این سایت است.
دادگاه رسیدگی به این پرونده، در شرح رای خود نوشت که تصمیم به این محکومیت با توجه به پخش گستردۀ موادی است که حقوق آنها متعلق به دیگران بوده، از این گذشته متهمان بطور سازمان‌یافته از این طریق فعالیت سودآور می‌کرده‌اند.
داوری دادگاه همچنین مبتنی بر این امر است که متهمان برای گرداندن سایت پایرات بی گروهی عمل کرده و دامنۀ فعالیت خود را مدام گسترش داده‌اند. آنها همچنین به پخش فایل‌هائی که حقوق پدیدآورنده بر آنها مترتب بوده نیز آگاهی داشته‌اند. به این دلیل محکومیت آنها نقض قانون است.

taher.jambarsang@sr.se