تمدیدانتخابات درایران، ادامه تظاهرات دراستکهلم، کپنهاگ و یوتبوری


انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهوری درایران یک ساعت تمدید شد و تا ساعت ۱۹ ادامه خواهدداشت. ستاد انتخابات کشورکه تمدید یک ساعته ی رای گیری را در سراسر کشوراعلام کرده، تاکیدکرده است که این تمدید، حوزه های رای گیری درخارج از کشور را نیز دربرمی گیرد. درنتیجه رای گیری در سفارت خانه های جمهوری اسلامی دراستکهلم و کپنهاگ و حوزه ی رای گیری در یوتبوری نیز تا ساعت ۱۹ ادامه خواهدداشت.

دربرابرسفارت خانه های جمهوری اسلامی در استکهلم و کپنهاگ گروه های مخالف جمهوری اسلامی تظاهراتی را از بامداد امروزآغازکرده اند که طبق اعلام قبلی آنها تا پایان زمان رای گیری ادامه خواهدیافت. در یوتبوری نیز دربرابر محلی که برای رای گیری تعیین شده، شماری از مخالفان جمهوری اسلامی تظاهراتی را برگزارکرده اند که می گویند تا پایان رای گیری ادامه خواهدداشت. 
زینت هاشمی در محل تظاهرات در استکهلم با سه تن از مخالفان و شرکت کنندگان در تظاهرات مصطفی اسدپور، حسن اعتمادی و فرخنده آشنا گفتگوکرده است که دراینجا می شنوید.

دراینجا عکس هایی را که ازبرگزاری تظاهرات دربرابر سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم و همچنین صندوق و برگه ی رای گیری در داخل سفارت تهیه شده می بینید.


دراینجاگفتگوهایی را که دررابطه با تظاهرات در کپنهاگ و یوتبوری انجام شده می شنوید:


زینت هاشمی که از صبح امروز تا حدود ساعت سیزده در محل برگزاری انتخابات و همچنین تظاهرات علیه جمهوری اسلامی حاضربود، با تعدادی از شرکت کنندگان در تظاهرات و همچنین رای دهندگان گفتگوکرد که برخی از آنها را تاکنون دراین سایت شنیده اید. دراینجا گفتگوهایی را که با تعداددیگری از رای دهندگان در راه رفتن به حوزه ی رای گیری و یا درمحل حوزه انجام داده می شنوید.