تمدید زمان رای گیری تا ساعت ۲۰ستاد انتخابات وزارت کشور زمان رای دهی را تا ساعت ۲۰ تمدیدکرد. دلیل این امر درخواست های مکررمردم در شهرهای مختلف و استقبال گسترده ازانتخابات اعلام شده است.  دراین اطلاعیه تاکیدشده است که رای گیری در استان هایی که مراجعه کننده وجود دارد تا ساعت ۲۰ ادامه خواهدداشت.

روزنامه ها و مراکزخبری ایران از گستردگی شرکت مردم دراین دوره از انتخابات ریاست جمهوری خبرمی دهند. گزارش های خبرنگاران خارجی نیز حاکی از شرکت وسیع مردم در انتخابات است.
طرفداران محمود احمدی نژاد و میرحسین موسوی که دو نامزد اصلی در این  دوره از انتخابات معرفی شده اند، نامزد خود را برنده ی انتخابات می دانند و اکثریت آرا را ازآن آنها می دانند. بازار شایعات و حتی تخریب رقبا نیز سطح گسترده ای یافته است. از شب گذشته ارسال هرگونه پیامکSMS با تلفن های همراه قطع شده و بسیاری دلیل آن را علاوه بر ارسال پیام هایی ازسوی رهبرجمهوری اسلامی، علی خامنه ای، پیام های تخریبی علیه نامزدها می دانند. علی خامنه ای صبح امروزهنگام  دادن رای گفت که مردم به شایعات توجه نکنند. گفته می شود که منظور او پیامک هایی بوده که پیش از بسته شدن سیستم پیامک رسانی، به نام او برای مردم ارسال شده بود.
همچنان که به اطلاع رسانده بودیم در حوزه های رای گیری در محل سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم و کپنهاگ و همچنین در محل حوزه ای که در یوتبوری تعیین شده بود، گروه هایی از مخالفان جمهوری اسلامی تظاهراتی را برگزارکردند. زینت هاشمی در محل انجام تظاهرات دربرابر سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم و همچنین در محل رای گیری دراین سفارت با تعدادی از تظاهرکنندگان و رای دهندگان گفتگوکرد که بخشی از آن را در خبرهای پیشین به آگاهی رساندیم. دراینجا گفتگوی دیگری را که با سه تن از شرکت کنندگان در تظاهرات ازجمله جمشید اتیابی و سودابه اردوان انجام داده می شنوید.  

  زینت هاشمی گفتگویی نیز با دو پناهجوی شرکت کننده در تظاهرات مریم بنایی و محسن بغدادی انجام داده است.