Irans presidentval

رسانه های سوئد و انتخابات ریاست جمهوری در ایران

در حالی که از جمعۀ گذشته نقاط مختلف پایتخت ایران شاهد درگیری‌ و نبردهای خیابانی کسانی بود که انتخابات را باطل می‌دانند و می‌گویند در انتخابات ریاست جمهوری با خدعه و تقلب حقوق آنان پایمال شده است و گزارش‌ها و خبرهای زیادی از سوی خبرنگاران رسانه‌های خارجی در این مورد به سراسر جهان مخابره شده، تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران، تنها صحنه‌های گردهمائی هواداران محمود احمدی‌نژاد، پس از پیروزی را پخش می‌کند. میتینگی که در آن احمدی‌نژاد با استفاده از موقعیت به چنگ آمده، نارضایان از انتخابات را خش و خاشاک خواند و اعتراض آنها را به ناآرامی‌های بازندگان مسابقۀ فوتبال تشبیه کرد. آن چه از میتینگ هواداران احمدی‌نژاد در شمارۀ روز گذشتۀ روزنامۀ صبح سوئد سونسکا داگ‌بلادت SvD منعکس شد، تاکید چندین بارۀ او بر انکار هالوکاست بود. این روزنامه نوشت محمود احمدی‌نژاد در زمانی کوتاه سه بار قتل میلیون‌ها کلیمی در جنگ جهانگیر دوم، توسط فاشیست‌های هیتلری را مورد انکار قرار داده است و چنین قتل عامی را تخیل و افسانه خوانده است. امری که نیروهای هوادار نازیسم هیتلری پیگیرانه پس از جنگ جهانی تا به حال انکار کرده‌اند.