واکنش بین المللی به رویدادهای ایران


پس از سه روزسکوت نسبی آمریکا و اتحادیه ی اروپا در رابطه با انتخابات ایران و حوادث پیرامونی آن، شب گذشته باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که دیدن تصویرهای خشونت آمیز نسبت به معترضان در ایران او را بسیار نگران کرده است.

  اوباما ضمن تاکید برمحترم شمرده شدن دمکراسی و آزادی بیان درایران، تاکید کرد که این خود مردم هستند که رهبران و اداره کنندگان کشوررا انتخاب می کنند. درحالی که بسیاری از کشورها سلامت شمارش آرا را زیر سئوال برده اند، رئیس جمهورآمریکا عنوان کرد آز آنجائی که آمریکا بازرسانی برای نظارت بربرگزاری انتخابات و رای گیری درایران نداشته نمی تواند در رابطه با چگونگی انتخابات اظهارنظرکند، اما بسیاری از کسانی که با امیدواری در انتخابات شرکت فعالانه داشتند امروز احساس می کنند که به آن ها خیانت شده است.
دبیرکل سازمان ملل، بان کی مون نیز روزگذشته ضمن تاکیدبراین که این سازمان، رویدادهای ایران را بادقت زیرنظردارد، خواستار احترام گذاردن به خواست و اراده ی مردم شد. او موضع خود و سازمان ملل را رعایت خواست اصیل و مشروع مردم ایران اعلام کرد.
اتحادیه ی اروپا نیز با انتشار بیانیه ای از روند انتخابات در ایران اظهار نگرانی کرد.
بسیاری از کشورهای اروپایی ازجمله آلمان، فرانسه، بریتانیا و ایتالیا ضمن ابرازنگرانی نسبت به رویدادهای ایران و انتقاد از اعمال خشونت علیه مردم، خواستارشفافیت در بررسی نتیجه ی انتخابات شدند و اعلام کردند که دولت ایران باید اطمینان دهد که نتیجه ی انتخابات بازتاب دهنده ی خواست واقعی مردم ایران است.

رینت هاشمی
zinat.hashemi@sr.se