مالک جدید کارخانه ساب


فروش کارخانه ی خودروسازی ساب به شرکت Koenigsegg  تایییدشد. این شرکت که تولیدکننده ی اتومبیل های ورزشی و گران قیمت است، قراردادی را برای خرید ساب با شرکت آمریکایی جنرال موتورز که مالکیت کارخانه ی ساب را دراختیاردارد، امضاکرده است.

براساس بیانیه ای که دراین زمینه منتشرشده، بانک سرمایه گزاری اروپایی Europeiska investeringsbanken (EIB)  مبلغ ۶۰۰ میلیون دلار با تضمین وام  دولتی سوئد دراین معامله سرمایه گزاری خواهدکرد. بخش دیگر سرمایه گزاری نیز توسط دو شرکت کونیگ سگ و جنرال موتورز برای ادامه ی فعالیت تولیدی ساب و انجام برنامه های جدید دراین کارخانه انجام می شود.
به گفته ی Carl-Peter Forster رئیش شعبه ی اروپای شرکت جنرال موتورز، ساب کالای بسیار معتبری در جهان است و دارای ظرفیت های بالایی ست و معامله ای که انجام شده بهترین امکان برای توسعه و تقویت ساب به عنوان یک شرکت است.