تظاهرات اعتراضی در استکهلم


در روزهای دوشنبه و یکشنبه ی گذشته، تظاهراتی در اعتراض به جمهوری اسلامی و پشتیبانی از مردم در ایران ازسوی گروه های غیرسیاسی و دانشجویی در استکهلم برگزارشد.

  روزیکشنبه ۱۴ ژوئن تظاهراتی ازسوی گروهی از ایرانیان ساکن استکهلم در میدان مرکزی این شهر برگزارشد. باوجود هوای بارانی و نامناسب، شمارزیادی دراین تظاهرات که برعدم وابستگی آن به سازمان ها و گروه های سیاسی تاکیدمی شد، شرکت کردند.
گفتگویی داریم بایکی ازدعوت کنندگان و برگزارکنندگان این تظاهرات.


در روزیکشنبه و پس از تظاهراتی که خودجوش نامیده شده بود، تظاهراتی نیز ازسوی حزب کمونیست کارگری ایران درهمان محل برگزارشد که تعدادی از شرکت کنندگان در تظاهرات اول نیز در آن شرکت کردند. 
روزدوشنبه نیز، تظاهراتی ازسوی گروهی از دانشجویان ایرانی که برای ادامه ی تحصیل درسوئد اقامت دارند، در محل  Myntorget در برابر پارلمان سوئد آغاز و با راه پیمایی به سوی  Sergelstorget ادامه یافت. یاشاریکی ازدانشجویان برگزارکننده ی این تظاهرات درگفتگویی با ما تاکیدکرد که این تظاهرات در روزهای آینده نیزبرگزارخواهدشد.
  

گروه دیگری ازدانشجویان مدرسه ی عالی فنی استکهلم نیز درهمراهی با این دانشجویان در این تظاهرات شرکت کردند. یکی ازاین دانشجویان در گفتگویی با پژواک از اقداماتی که برای برگزاری این  تظاهرات انجام داده اند، گفته است.