بسیاری از مردم توان استفاده از مرخصی را ندراند

بافرارسیدن فصل تابستان و مرخصی ها درسوئد، بانک نوردیا گزارشی را منتشرکرده که نشان می دهد باوجود بحران مالی بین المللی، خانوارهای سوئدی، ۹ درصد بیش از سال گذشته برای مرخصی خود تامین هزینه کرده اند.

این امر البته تمام مردم را دربرنمی گیرد. دراین گزارش نشان داده شده است که حدود ۱۴۰ هزار کودک که والدینشان از کمک هزینه ی اجتماعی، Socialbidrag استفاده می کنند، امکان استفاده از مرخصی و انجام کارهای مورد علاقه ی خود را ندارند.

برنامه ی بامدادی رادیو سوئد امروز دراین زمینه گزارش داد که برخی از کمون ها، کمک هزینه ی فوق العاده ای را برای کودکان درنظرگرفته اند و ازجمله آنها را به سفرهایی در داخل سوئد و سفرهای چندروزه ای به خارج از کشورمی برند، اما این کمک ها شامل همه نمی شود و از میزان آن نیز کاسته شده است. برای نمونه در استکهلم در سال ۲۰۰۶ این کمک هزینه به ۲۰۰ خانواده ی بچه دار تعلق گرفت، اما میزان آن درسال گذشته به ۶۰ مورد کاهش یافت. درگزارشی که majblomman  سازمان کمک به کودکان منتشرکرده از ۱۵۵ کمون که به پرسش این سازمان پاسخ داده اند تنها ۲۶ کمون کمک های فوق العاده برای سفرچندروزه ی کودکان دراختیار والدین آنها قرارمی دهند.