تمدید حضورنیروهای نظامی اتحادیه اروپا در سواحل سومالی

اتحادیه ی اروپا با تمدید حضور نیروهای نظامی کشورهای عضو در آب های ساحل سومالی برای مقابله با راهزنان دریایی این کشور موافقت کرد. درنتیجه ماموریت این نیروها تا نیمه ی دسامبر سال آینده ادامه خواهدیافت.

اتحادیه ی اروپا با تمدید حضور نیروهای نظامی کشورهای عضو در آب های ساحل سومالی برای مقابله با راهزنان دریایی این کشور موافقت کرد. درنتیجه ماموریت این نیروها تا نیمه ی دسامبر سال آینده ادامه خواهدیافت. این تصمیم ازسوی وزیران دفاع کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا گرفته شده و هدف آن ایجاد امنیت برای عبور و مرورکشتی ها از سواحل سومالی ست.
راهزنان دریایی سومالی تاکنون کشتی های زیادی را با خدمه ی آنها به گروگان گرفته و درازای دریافت مبالغی هنگفت آنها را آزادکرده است.
نیروهای نظامی کشورهای اتحادیه ی اروپا ماموریت دارند که ازانجام این اقدامات و دزدی کشتی ها جلوگیری کنند.
  وزیر دفاع سوئد Sten Tolgfors  گفته است که سوئد آماده ی اعزام نیروهای جدید در سال آینده به این منطقه است و اظهارامیدواری کرده است که این اقدام باهمکاری دیگرکشورهای شمالی انجام شود. او همچنین گفته است که با آغاز ریاست دوره ای سوئد بر اتحادیه ی اروپا، رهبری این عملیات توسط سوئد نیزمی  تواند از اهمیت ویژه ای برخوردارباشد. استین تولی فورش، وزیردفاع اظهارنظرکرده است که عملیات مقابله با دزدان دریایی درسواحل سومالی در سال جاری به پایان نخواهدرسید و ضروری ست که حضور نیروهای کشورهای اتحادیه ی اروپا برای تامین امنیت عبور محموله های غذایی سازمان ملل به کشورهای نیازمند و همچنین عبور و  مرور کشتی های دیگر ضروری ست. Sten Tolgfors  همکاری کشورهای شمالی را دراین زمینه بسیار مهم می داند. او می گوید که دراین صورت هم ازنظر انجام اقدامات و هم تامین هزینه ها کارایی بیشتری ایجادخواهدشد.