در آستانه ی ریاست دوره ای سوئد بر اتحادیه اروپا


در آخرین اجلاس سران اتحادیه ی اروپا، پیش از آغازریاست دوره ای سوئد براتحادیه که درتعطیلات نیمه ی تابستان دربروکسل برگزارشد، تصمیماتی اتخاذشد که مسئولیت اجرای آن به عهده ی سوئد خواهدبود.

یکی ازاین تصمیمات، تعیین سهمیه ای ست که کشورهای غنی برای کمک به پیش برد برنامه های زیست محیطی دراختیار کشورهای فقیر قرارمی دهند. این سهمیه باید تا پیش از برگزاری اجلاس زیست محیطی کپنهاگ  آماده شود.
یکی دیگر از وظایفی که به عهده ی سوئد گذاشته شده تهیه ی طرحی دررابطه با بحران مالی بین المللی و برخورد اتحادیه ی اروپا دراین زمینه با کشورهای عضو و حل مشکلات بانکی آنهاست.
دراینجا می توانید صدای متن خبر را بشنوید

درمورد اتحادیه ی اروپا و ریاست سوئد براین اتحادیه که از چهارشنبه ی هفته ی آینده، اول ماه ژوئیه آغازمی شود، در برنامه های آتی پژواک بیشتر خواهیدشنید.

محمدعقیلی