ناآرامی ها در ایران


باوجود ادامه ی ناآرامی ها در ایران، با صدوراعلامیه ی شورای نگهبان مبنی بر صحت انتخابات و مخالفت با ابطال آن، اقدامات برای انجام مراسم سوگند ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد آماده می شود.

این درحالی ست که مهدی کروبی، از نامزدهای ریاست جمهوری در بیانیه ای از شورای نگهبان خواسته بود تا با ابطال انتخابات، آرامش را به کشور بازگرداند. او پادگانی شدن فضای تهران را نیز مورد اعتراض قرارداده و ازمردم برای انجام یک سوگواری عمومی برای شهدای ناآرامی های روزهای اخیردعوت کرده بود. زمان و مکان این برنامه قراراست بعدا اعلام شود.
سه جریان اصلاح طلب، مجمع روحانیون مبارز، جبهه ی مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز دربیانیه های جداگانه ای که روزگذشته منتشرکردند، خشونت های اعمال شده علیه مردم را محکوم کردند. مجمع روحانیون مبارز در بیانیه ی خود با تاکیدبراین که شورای نگهبان مرجع صالحی برای بررسی نتایج انتخابات نیست، خواستار تشکیل هیئتی از افراد بی طرف برای انجام این بررسی شده است.
بسیاری از صاحب نظران از بروز شکافی عمیق درمیان رهبران نظام جمهوری اسلامی و به ویژه درمیان روحانیون طراز اول حکومت خبرمی دهند که به گفته ی آنها می تواند نتایج بسیارمتفاوتی را درپی داشته باشد. درهمین رابطه خبرهایی نیزاز اجرای مراسم نمازجمعه ی این هفته توسط علی خامنه ای، رهبرجمهوری اسلامی منتشرشده است.
ازسوی دیگر باوجود اعتراض های زیادی که ازسوی نیروهای داخلی و همچنین سازمان ملل و کشورهای خارجی انجام شده، حکومت جمهوری اسلامی بر شدت برخورد خشونت آمیز با مردم معترض افزوده و ضمن آشوبگر و قانون شکن نامیدن آنها هرگونه برخوردی را با آنها ازسوی نیروهای نظامی و امنیتی خود مجازدانسته است. دراین رابطه، روزگذشته تجمع آرام مردم درمیدان ۷ تیر که برخی از آنها با شمع های افروخته و پوشش سیاه برای گرامی داشت قربانیان خشونت های روزهای اخیر گردآمده بودند مورد حمله ی نیروهای امنیتی و انتظامی قرارگرفت و شماری مجروح و بازداشت شدند. اما باوجود شدت یافتن اقدامات دولت دربرخورد با مردم، حرکات اعتراضی کاستی نیافته و مردم به شکل های مختلف نارضایی و اعتراض خود را نشان می دهند. دراین حال براساس گزارش ها و نیز فیلم ها و عکس هایی که توسط مردم به خارج ازایران ارسال  می شود، نیروهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی به تخریب اموال عمومی و خودروها و وسایل مردم نیز می پردازند و به گفته ی ناظران درصدد ایجاد فضای وحشت و خفقان در تهران و دیگر شهرها هستند.

خبر دیگری دررابطه با ناآرامی های ایران.
درحالی که سازمان ملل و بسیاری از کشورهای غربی، برخوردهای خشونت آمیز حکومت جمهوری اسلامی را با مردم معترض مورد اعتراض قرارداده اند، کشورهای عربی همسایه ی ایران از اعلام کمترین موضعی دراین زمینه خودداری کرده و سکوت کامل درپیش گرفته اند. اما بااین حال رسانه های این کشورها ناآرامی ایران را دنبال کرده و ضمن انتشارخبرها، به بحث پیرامون آن پرداخته اند.
یکی از جنبه های قابل توجه دراین زمینه تغییر دیدگاهی ست که نزد بسیاری از مردم این کشورها ایجادشده و در رسانه های آنها نیز منعکس شده است. این تغییر نگاه بیشتر مربوط به محمود احمدی نژاداست که برخی از شهروندان کشورهای عربی، او را به دلیل موضع گیری دربرابر اسرائیل و آمریکا، یک قهرمان تصورمی کردند که به شکلی دموکراتیک بر ایران حکومت می کند، اما با پخش خبرهایی دررابطه با اقدام دولت در سرکوب خشن مردم، اینک او را به چشم یک دیکتاتور و ضد دموکراسی می نگرند.