مشکلات صرفه جویی در مراکز کاری

از پاییز گذشته، به دلیل بحران مالی بین المللی ده ها هزار شغل ازبین رفته، صدهاهزارنفر بیکارشده و صرفه جویی های شدیدی در مراکز کاری اعمال شده است.

گزارشی که سندیکای Unionen از گفتگو با بیش از هزارتن از کارمندان بخش خصوصی تهیه کرده نشان می دهد که آن دسته از کارکنان که درکار خود باقی مانده اند نیز دچار مشکلات شدیدی شده اند. دراین گزارش آمده است که حداقل چهل درصد این کارکنان از افزایش میزان کارخود و فشاری که به این دلیل برآنها واردشده، گفته اند.
مدیر این سندیکا چنین نتیجه ای را خطرناک می داند و می گوید که افزایش حجم کار این کارکنان می تواند بر کارآیی آنها به شدت تاثیربگذارد. به گفته ی او چنین وضعیتی می تواند باعث فشارهای مالی بیشتری بر شرکت ها و کارخانه  هایی که اقدام به چنین صرفه جویی هایی کرده اند نیز بشود. او به عنوان نمونه به بیماری کارکنان و استفاده ی آنها از مرخصی استعلاجی اشاره می کند که می تواند هزینه ی بیشتری برای کارفرماها داشته باشد.