EU och Iran

اقدامات دیپلماتیک اتحادیۀ اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران

بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران تلاش دارد تا ناآرامی‌هایی که پس از انتخابات ریاست جمهوری در این کشور پدید آمد را به کشورهای خارجی نسبت دهد.
تلاش جمهوری اسلامی ایران برای نسبت دادن اعتراضات مردم به قدرتهای خارجی موضوع تازه‌ای نیست و چنین تلاشی از دید سیاستمداران کارکشتۀ غربی پنهان نمانده است. بطور نمونه لیف پاگروتسکی Leif Pagrotsky، نمایندۀ حزب سوسیال‌دمکرات در پارلمان سوئد و نیز وزیر فرهنگ پیشین سوئد در بحث فشار دیپلماتیک اتحادیۀ اروپا بر جمهوری اسلامی ایران می‌گوید:
«اتحادیۀ اروپا به مثابۀ یک صدا می تواند نقش مؤثری ایفا کند، نقشی که مثلا با نقش آمریکا متفاوت است. این صدا، به گونه ای دیگر شنیده می شود و در شرایط فعلی ایران مهم است که تمامی کانال‌های انسانی و سیاسی را باز نگه داشت. در عین حال نباید به ملاهای ایران این بهانه را داد که مردمی که در خیابانهای تهران، اصفهان و شیراز تظاهرات میکنند را فرستادۀ قدرتهای بیگانه بخوانند.»
در راستای دیدگاه جمهوری اسلامی مبنی بر انتصاب اعتراضات مردم به قدرتهای بیگانه، هفتۀ گذشته پس از این که دولت بریتانیا دو تن از دیپلمات‌های جمهوری اسلامی که مظنون به جاسوسی بودند را از کشور خود بیرون راند، دولت ایران نیز در مقابل یک دیپلمات بریتانیائی را از ایران اخراج کرد. در پی این رویداد، ۹ تن از کارکنان ایرانی سفارت بریتانیا در تهران، به اتهام دست داشتن در ناآرامی‌ها بازداشت شدند و رهبران شورای نگهبان جمهوری اسلامی اعلام کردند که کارکنان بازداشتی قرار است در دادگاه محاکمه شوند. در این مورد حتی احمد جنتی یکی از مقامات شورای نگهبان گفته بود که بازداشت شدگان به تخلف خود نسبت به دست داشتن در ایجاد ناآرامی اعتراف کرده‌اند.
از ۹ تن پرسنل بازداشتی سفارت بریتانیا در تهران ۷ تن در هفتۀ گذشته آزاد شدند و روز گذشته قرار بود که یکی دیگر از آنان نیز آزاد شود.