اعتراضات مردم ایران، سوئد و اتحادیۀ اروپا

تهیه کننده: طاهر جام برسنگ

برخی از گزارشهای پژواک در ارتباط با ناآرامی های ایران پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور. واکنشهای بین المللی و بویژه واکنش اتحادیۀ اروپا و کشور سوئد زاویۀ کلی این گزارشهاست. سانسور خبری که بلافاصله پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران اعمال شد، انتظارات مردم ایران از جوامع بین المللی، واکنش سیاستمداران و شخصیتهای فرهنگی سوئد در اعتراض به سانسور و نیز سرکوب مردم؛ دیگر زوایای این گزارشهاست.

taher.jambarsang@sr.se