EU möte om verkningslösa antibiotika

نشست وزرای بهداشت اتحادیۀ اروپا و بیماری های عفونی

روز گذشته در اجلاس وزرای بهداری و بهداشت اتحادیۀ اروپا در یونشوپینگ مسئلۀ بی‌تاثیر بودن برخی از آنتی‌بیوتیک‌ها مورد بحث قرار گرفت. در این نشست جهانی که ما در آن زندگی می‌کنیم، زندگی در میان ویروس‌ها و باکتری‌ها توصیف شد که در آن مبارزه با بیماری‌های ناشی از چنین عواملی ناموفق بوده است. اوتو کارس Otto Cars، پروفسور بیماری‌های عفونی از دانشگاه اپسالا میهمان این نشست بود که دربارۀ بی‌اثر بودن آنتی‌بیوتیک‌ها در شرایط تغییر ساختاری و سرایت سریع ویروس‌ها و باکتری‌ها سخن راند.
اوتو کارس در گفتگو با بخش بین‌المللی رادیو سوئد گفت:
«با وجودی که چنین خطری مدتهاست که شناخته شده، کسی به رفع آن فکر نمی‌کند. از یک طرف صنعت داروسازی به فکر سوداندوزی است و از سوی دیگر سیاستمداران بر این خطر چشم بسته‌اند و در برابر توسعۀ خطرناک بیماری‌ها، بی‌عمل مانده‌اند.»