طرح حوادث اخیرایران در هفته ی سیاستمداران

رویدادهای اخیر ایران که براساس گزارش های مختلف تعداد زیادی کشته، زخمی و زندانی به ویژه درمیان جوانان به همراه داشته، ازجمله باعث فعالیت های گوناگون توسط جوانان ایرانی درخارج از کشور شده است. تلاش جوانان بیشتر این است که حوادث ایران را از راه های مختلف به گوش سیاستمداران کشورهای میزبان خود برسانند. جوانان ایرانی در سوئد هم در این زمینه بسیار فعال هستند.

جوانان ایرانی در سوئد هم در این زمینه بسیار فعال هستند. 
جوانان ایرانی در سوئد علاوه بر برگزاری تظاهرات و گردهم آئی ها، هفته ی سیاستمداران در گوتلند را که به خصوص امسال با آغاز ریاست دوره ای سوئد بر اتحادیه ی اروپا همراه بود مکانی مناسب برای طرح حوادث اخیر ایران دانستند. حنیف واشرف در روز چهارشنبه خود را به گوتلند رساندند و توانستند با انجام اقداماتی توجه بسیاری را به آنچه در ایران می گذرد جلب کنند.


 

برای آگاهی بیشتر از چگونگی انعکاس حوادث ایران در هفته ی سیاستمداران در ویسبی از ناصر سینا از بخش کردی رادیو بین المللی سوئد که در مدت ماموریت خود برای تهیه ی گزارش هایی در ویسبی، بازتاب رویدادهای ایران در آنجا را نیز دنبال کرده است، پرسیده ایم.زینت هاشمی