کمکهای سوئد به کشورهای در حال توسعه

گزارش: طاهر جام برسنگ

سازمان توسعۀ همکاری­های اقتصادی در بررسی مساعدت­های مالی به کشورهای در حال رشد، کشور سوئد را مورد تشویق قرار داد. در گزارش این سازمان کشور سوئد به خاطر سخاوتمندی در امر کمک به کشورهای در حال توسعه، ستوده شده است. بر اساس گزارش منتشره، در سال گذشته سوئد  ۹۸ صدم درصد از درآمد ناخالص ملی خود را هزینۀ کمک به کشورهای در حال توسعه کرده است. دولت سوئد در سال جاری در نظر دارد میزان کمک­های مالی خود را در این مورد به ۱ درصد از کل درآمد ناخالص ملی خود برساند. به هر حال در بررسی سازمان توسعۀ همکاری­های اقتصادی OCED کشور سوئد در صدر جدول کشورهای کمک­کننده به کشورهای در حال توسعه قرار دارد.
در عین حال گزارش سازمان توسعۀ همکاری­های اقتصادی به این موضوع هم اشاره دارد که سوئد باید تعهدات خود را پایدار نگه دارد، چه به گفتۀ مسئول بررسی کمک­های اقتصادی کارن یورگنسن Karen Joergensen کشور سوئد در این زمینه همیشه نقشی پیشرو بر عهده داشته است. کارن یورگنسن می­گوید:

«این امر به منزلۀ مسئولیتی بزرگ برای کشور سوئد است به این سبب که سالهاست سوئد در این امر پیشقراول بوده و از این کشور انتظار می­رود که این نقش خود را همچنان بر عهده داشته باشد.»
این در حالی است که کشور سوئد در عین بالا بردن سهم کمک­های مالی خود از محل درآمد ناخالص ملی، در نظر دارد شمار کشورهای کمک­گیرنده را از ۶۷ کشور فعلی به ۳۳ کشور تقلیل دهد.
گزارش مثبت سازمان توسعۀ همکاری­های اقتصادی موجب رضایت دولت است و یواکیم استیمنه Joakim Stymne، دبیر سیاسی دولت در این مورد به بخش بین­المللی رادیو سوئد می­گوید:

«نظر ما در مورد این گزارش بسیار مثبت است به این دلیل که مسئلۀ همکاری­های سوئد در امر توسعه را به دقت مورد ملاحظه قرار داده و توصیه­های مناسبی دربارۀ اصلاحاتی برای  ادامۀ کار در این زمینه ارائه داده است.»

taher.jambarsang@sr.se