Biståndsberöm

کمکهای سوئد به کشورهای در حال توسعه

سازمان توسعۀ همکاری­های اقتصادی در بررسی مساعدت­های مالی به کشورهای در حال رشد، کشور سوئد را مورد تشویق قرار داد. در گزارش این سازمان کشور سوئد به خاطر سخاوتمندی در امر کمک به کشورهای در حال توسعه، ستوده شده است. بر اساس گزارش منتشره، در سال گذشته سوئد  ۹۸ صدم درصد از درآمد ناخالص ملی خود را هزینۀ کمک به کشورهای در حال توسعه کرده است. دولت سوئد در سال جاری در نظر دارد میزان کمک­های مالی خود را در این مورد به ۱ درصد از کل درآمد ناخالص ملی خود برساند. به هر حال در بررسی سازمان توسعۀ همکاری­های اقتصادی OCED کشور سوئد در صدر جدول کشورهای کمک­کننده به کشورهای در حال توسعه قرار دارد.