نشست مهم وزرای اتحادیه ی اروپا و طرح مسائل ایران

وزرای دادگستری و مهاجرت کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا بر ای بحث و مذاکره پیرامون مسائل حقوقی و مهاجرتی، اجلاس مشترکی را در روزهای پانزده، شانزده و هفدهم ماه ژوئیه، در استکهلم برگزارخواهندکرد.

میزبان این نشست ها بئاتریس آسک وزیر دادگستری و توبیاس بیلستروم وزیر امور مهاجرت سوئد خواهند بود.
باتوجه به طرح مسائل حقوقی و پناهندگی در این نشست ها، جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردمی ایران که گروهی از فعالان حقوق بشری، اجتماعی،  سیاسی و فرهنگی در آن مشارکت دارند، در نظر دارد مهمترین خواسته های ایرانیان ساکن سوئد را در حمایت از ایرانیان معترض به نتیجه ی انتخابات و حوادث جانبی آن در ایران به گوش وزرای شرکت کننده در این جلسات برساند. این جمعیت، برای توجه بیشتر به این خواسته ها، انجام  تظاهراتی  را در ساعت ۱۷روزچهارشنبه ۱۵ژوئیه در میدان سرگل وگردهم آئی و تظاهرات دیگری  را در ساعت ۱۸ روز پنجشنبه ۱۶ ژوئیه در برابر شهرداری استکهلم stadshuset تدارک دیده است.

درمورد این دو گردهم آیی و تظاهرات، مهرداد درویش پور استاد جامعه شناسی دردانشگاه استکهلم و از جمله اعضای مسئول در جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردمی ایران چنین می گوید.