مهاجران در سوئد

بازاری برای کار و آموزش زبان

برگزاری بازار فروش اجناس دست دوم در شهر وکشو می تواند دو نقش جداگانه یکی ایجادکار و کسب درآمد و دیگری آموزش زبان برای مهاجران داشته باشد.

بازار کالاهای دست دوم در شهر وکشو Växjö کانونی است برای ایجاد اشتغال و نیز آموزش زبان به برخی از مهاجران. دراین بازار تعدادی ازافغان ها و  ایرانیان شرکت فعال دارند و به گفته ی خود علاوه بر کسب درآمد، به آموزش زبان نیز می پردازند.نایک هدایت در مورد این بازار گزارشی دارد