Klimatförhandlingar en hård uppgift för Sverige

مذاکرات مسائل زیست محیطی و جوی، چالشی بزرگ برای سوئد

با این مقدمۀ کوتاه این گزارش را آغاز می­کنم که کنوانسیون جوی سازمان ملل، اساس کار بین­المللی برای تعیین سیاست جوی است. کشورهای امضاکنندۀ این کنوانسیون هر ساله در این مورد تشکیل جلسه می­دهند و خطوط سیاست جوی را تعیین می­کنند. اجلاس پیش­روی این کشورها که در پائیز پیش رو در کپنهاک برگزار خواهد شد، یکی از نشست­های مهم مربوط به تعیین سیاست­های جوی است، چه در این کنفرانس بناست دربارۀ کنوانسیون جدیدی به جای قرارداد فعلی کیوتو تصمیم­گیری شود.
پرداختن به مسائل جوی یکی از ماموریت­های کشور سوئد در طول دورۀ ریاست این کشور بر اتحادیۀ اروپاست.
در میانۀ ماه جاری قرار است کارگاهی غیررسمی در استکهلم، بر پا شود و مذاکره­گران اروپائی شرایط جوی در این کارگاه آمادگی سوئد برای پرداختن به مسائلی این چنین را مورد آزمایش قرار دهند. هدف اصلی­تر این کارگاه گردآوری پرسش­ها و بحث­های استراتژیک برای تعیین سیاست جوی اتحادیۀ اروپا و ارائۀ نظرات در این باب در یک اجلاس جهانی است که بناست در پائیز پیش­رو در کپنهاک پایتخت دانمارک برگزار شود.