هزینه ای سنگین برای نجات دریای بالتیک

بنا برگزارشی که  از سوی اداره ی حفاظت از طبیعت و اداره ی کشاورزی منتشر شده است، چنانچه سوئد بخواهد  از تصمیمات کمیته ی موسوم به هلسینکی برای نجات دریای بالتیک östersjön پیروی کند باید پرداخت هزینه سالانه ای حدود دو میلیارد و ۵ میلیون کرون در طول بیست سال متحمل شود.

بنا بر تصمیمات گرفته شده  برای نجات östersjön در طول بیست سال سوئد و کشورهای اطراف این دریا میبایستی از میزان موادزائد خود بکاهند.