تشدید بحران در افغانستان

افغانستان سال هاست که با بحرانی عمیق روبروست و بسیاری ازناظران، باوجود تلاش های بین المللی، خروج از این بحران را بسیار دشوارارزیابی می کنند.

گرچه تاکید ناظران بر ادامه ی بحران در افغانستان است، اما امیدواری هایی نیز نسبت به آینده، درصورت جلب اعتماد مردم به شرکت درانتخابات عمومی پیش رو که در ماه اوت برگزارمی شود، بوجودآمده است.
نسیم سحر از مسئولان کمیته ی سوئد- افغانستان نیزروند انتخابات و نتیجه ی آن را در آینده ی افغانستان بسیار مهم ارزیابی می کند. او شرایط فعلی افغانستان را بسیار بحرانی  عنوان می کند.  او که حوادث افغانستان  را  پیوسته دنبال می کند خبر از شرایط مستحکمتر طالبان در کشور می دهد.
نسیم سحر عنوان می کند که چنانچه شرایط فعلی ادامه داشته باشد، موج پناهندگی به سوئد و برخی از کشورهای دیگر افزایش می یابد.  
  اضافه کنیم که دو سال پیش قرارداد سه جانبه ای میان سوئد، افغانستان و سازمان ملل برای بازگشت داوطلبانه ی پناهجویان افغان از سوئد به امضا رسید. نسیم سحر این قرار داد را به زیان پناهجویان افغان ارزیابی می کند.
وی نقش کشورهای همسایه را نیز در افزایش بحران داخلی افغانستان بسیارمهم می خواند. اودراین زمینه بر نقش آشکار پاکستان و نقش پنهان جمهوری
اسلامی اشاره می کند.