خطر صاعقه در سوئد

هفتۀ گذشته الا سودروال Ella Söderwall دختر ۱۱ یازده سالۀ سوئدی دچار رعد و برق زدگی شد. الا زمانی دچار این حادثه شد که در جزیره­ای در استان یوتلند شرقی Östragötland سرگرم بازی بود اما به گفتۀ خود او فرشتۀ نگهبان وی را نجات داد.