رویدادهای ایران

جنبش اعتراضی مردم ایران به کجا می رود؟

جنبش اعتراضی مردم ایران باوجوداین که توسط حاکمیت به شدیدترین و خشن ترین شیوه ها مورد سرکوب قرارگرفت، اما براساس شواهد و مدارک بسیار هنوز ادامه دارد و به شکل های مختلف خود را نشان می دهد. بیشترتحلیل گران سیاسی داخلی و خارجی و ازجمله محمدرفیع محمودیان، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی ساکن استکهلم نیزبرادامه ی این اعتراض ها و مبارزات تاکیددارند.

پایان گرفتن تظاهرات و اعتراض های خیابانی درایران به نظربیشترکارشناسان و صاحب نظران، پایان موج بزرگ اعتراض های مردم نیست. آنها با اشاره به زمینه ی ۳۰ ساله ی این اعتراض ها و ادامه ی آن در شکل های مختلف، براین تاکیدمی کنند که مردم به حقوق پایمال شده ی خود آگاه شده اند و برای به دست آوردن آن به مبارزه ادامه خواهندداد. آنها می گویند که رویدادهای جاری درکشورمانند پی گیری خانواده های افراد کشته شده و مفقودشده، اعتصاب عمومی درکردستان، تحصن و اعتصاب غذای دانشجویان و نیز شعاردادن بر پشت بام ها نشانه هایی از تداوم مبارزه و خواست مردم برای ایجاد تغییردرنظام سیاسی و اجتماعی ایران است.  
آماری که ازسوی دفتر مهدی کروبی، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باتوجه به شمار مراجعه کنندگان به این دفتر ارائه شده، تنها در ناآرامی های تهران بیش از۵۶ نفرکشته و حداقل ۴۶ نفرمفقودشده اند. شماربازداشت شدگان نیز بیش از چهارهزارنفر اعلام شده است.
 

اما این مبارزه چه شکلی خواهدگرفت و حاکمیت چه پاسخی به آن خواهدداد؟ این را از محمدرفیع محمودیان، جامعه شناس ساکن استکهلم پرسیده ایم. او در گفتگویی بلندتر که دراینجا می شنوید به وجود سه نیرو درایران اشاره می کند و هریک از آنها را جداگانه توضیح می دهد و راه هایی را که درپیش رو دارند نشان می دهد.


در پشتیبانی از حرکت های اعتراضی مردم در ایران، شماری از هنرمندان ایرانی در خارج کشور اقدام به تهیه و انتشار آثاری به ویژه در زمینه ی موسیقی کردند. چند نمونه از ترانه هایی که توسط خوانندگان و هنرمندان ساکن سوئد اجرا شده، در برنامه پژواک معرفی شده اند.

دراینجا ترانه ای را که پری عیسی زاده، خواننده ساکن استکهلم اجراکرده می شنوید.