تظاهرات در برابر محل نشست وزرای اروپائی به دعوت جوانان ایرانی ساکن استکهلم

ساعت یک بعد از ظهر امروز، جمعی از ایرانیان به دعوت «ابتکار جوانان» در برابر در ورودی نمایشگاه الوشو Älvsjö، محل نشست وزرای اتحادیۀ اروپا تجمع کردند. همایش ایرانیان آرام و بی­شعار بود و بسیاری از شرکت­کنندگان قرار شد پس از خاتمۀ این حرکت در همایشی دیگر که ساعت ۶ بعد از ظهر امروز در برابر شهرداری استکهلم شرکت کنند.
هلیا ریاضت، دانشجوی ۲۱ سالۀ ایرانی-سوئدی یکی از سازمانگران همایش امروز ایرانیان در برابر محل نشست وزرای کشورهای اتحادیۀ اروپا در استکلهم دربارۀ ابتکار جوانان به پژواک گفت:
«ما یک گروه جوانان هستیم که وابستگی به هیچ حزب یا گروهی نداریم و همه با هم احساس کردی  که باید در مقابل اتحادیۀ اروپا اعتراض خودمان را نشان بدهیم.»