قطارهای تندرو

به پیشنهاد یک گروه تحقیق دولتیخط آهن جدیدی برای حرکت قطارهایی با سرعت ۳۲۰ کیلومتر در ساعت میان استکهلم- یوتبوری و استکهلم- مالمو ایجادخواهدشد.
احداث خطوط آهن جدید برای استفاده ازاین قطارهای سریع حدود ۱۲۵ میلیارد کرون هزینه خواهدداشت که نیمی از آن توسط دولت و نیم دیگرازجمله ازکمک های اتحادیه اروپا و از فروش بلیط تامین خواهدشد.

با احداث خط آهن جدید، فاصله استکهلم- یوتبوری در دوساعت و استکهلم- مالمو حدود دو ساعت و نیم  طی خواهدشد.
خطوط آهن فعلی تنها قدرت تحمل قطارهایی با سرعت حداکثر ۲۰۰ کیلومتر در ساعت را دارند.