مطرح شدن رویدادهای اخیر ایران در دیدار با نمایندگان پارلمان سوئد

امروز درپارلمان سوئد، به دعوت حزب محیط زیست دیداری میان برخی از نمایندگان این حزب و احزاب سوسیال دموکرات و سنتر با مینااحدی از مسئولان کمیته ی مبارزه با اعدام درایران، ساکن آلمان و تعدادی از اعضای این کمیته در استکهلم پیرامون رویدادهای اخیر ایران صورت گرفت. مینا احدی در ساعت ۱۸ امروز در طبقه ی سوم ساختمان مدبوریارپلاتسن نیز جلسه ای به زبان فارسی خواهدداشت. او در گفتگویی با پژواک از دیدار و گفتگوی امروز خود با نمایندگان پارلمان سوئد گفته است.