بودجه سال ۲۰۱۰ سوئد

بودجه ی سال ۲۰۱۰ دولت اتحادبورژوایی امروز توسط وزیر دارایی، آندرش بوری به پارلمان ارائه شد. او این بودجه را بودجه ی بحران نامید.
او گفت که سوئد در وضعیت اقتصادی بسیار دشواری قراردارد، رشد اقتصادی کاهش یافته و بیکاری افزایش یافته است و درنتیجه باید سیاست اقتصادی روبه رشدی را پی گرفت تا بتوان در درازمدت به توازنی در سرمایه گزاری های بخش دولتی دست یافت.


 
بودجه ارائه شده با ۱۰۷ میلیارد کرون کسری روبروست که باید برای جبران آن وام  گرفته شود که  خود بر بدهکاری دولت خواهدافزود.
ازجمله طرح های دولت، سرمایه گزاری به میزان ۳۲ میلیاردکرون است  که ازجمله ۱۰ میلیارد کرون برای کمون های کشورخواهدبود تا بتوانند وضعیت مالی خود را بهبود بخشیده و مجبور به اخراج کارکنان خود نباشند، ۶ میلیارد کرون به آموزش و چاره جویی های سیاست بازارکاراختصاص خواهدیافت و یک و نیم میلیارد کرون نیزدرزمینه ی احداث خطوط آهن سرمایه گزاری خواهدشد که به گفته ی آندرش بوری می تواند باعث اشتغال شود.
ازجمله طرح های دیگر دولت ادامه ی کاهش مالیات برای افراد شاغل است که می تواند از سال آینده حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ کرون درماه بر درآمد آنها بیافزاید.
ازسوی دیگر اقتصاد سوئد درسال آینده با حدود ۵ درصد رکود روبرو خواهدشد و بیکاری نیز از ۸ و هشت دهم درصد به بیش از ۱۱ درصد خواهدرسید.
باتوجه به کاهش تورم به دلیل پایین بودن بهره های بانکی، خانوارها از وضعیت مالی بهتری برخوردارند، اما گفته می شود که درآینده هم تورم و هم بهره ها افزایش خواهندیافت و دشواری های مالی بیشتری برای مردم بوجودخواهدآمد.
در بحث پیرامون بودجه درپارلمان، سخنگوی اقتصادی حزب سوسیال دموکرات توماس اوستروس، دولت را به شدت مورد انتقادقرارداد و کاستن از مالیات به بهای وام های سنگین و بدهکارکردن دولت را اقدامی غیرمسئولانه نامید. 
 
گفتگویی داریم با احمدعلوی، استاد اقتصاد در دانشگاه سوندسوال و نظر او را درمورد بودجه ی دولت برای سال ۲۰۱۰پرسیده ایم. او هدف این بودجه را ایجاد انبساط در گردش پول در کشورمی داند.

احمد علوی، درمورد وضعیت اقتصادی کشور درمجموع نیز توضیحاتی داده است که می توانید دراینجا بشنوید.