افزایش خطر مرگ به دلیل تاخیر آمبولانس

درصورت پیش آمدن حمله قلبی، رسیدن آمبولانس به بیماربا تاخیرانجام می شود. این نتیجه ی یک بررسی ست که بنیاد کمک به بیماران قلبی و ریوی Hjärt-Lungfonden  انجام داده و امروز منتشرخواهدشد.
براساس این بررسی زمان انتظار برای رسیدن آمبولانس نزد بیماران قلبی در سال های اخیر بطورمتوسط ۳ دقیقه افزایش یافته و به ۹ دقیقه رسیده است. این تاخیر به گفته ی پزشکان بسیار حیاتی ست و می تواند باعث مرگ بیمارشود.در سال  حدود ۱۰ هزارنفر دچار حمله قلبی ناگهانی می شوند که تنها حدود ۳۰۰ نفر آنها از مرگ نجات پیدامی کنند. بنیادکمک به بیماران قلبی و ریوی معتقداست که با رساندن کمک های سریع تر به این افراد می توان  باعث نجات حداقل ۱۲۰۰ شد.
Mårten Rosenqvist   متخصص قلب و سخنگوی این بنیاد می گوید که احتمال مرگ برای افرادی که دچارحمله ی قلبی می شوند درهر دقیقه ۱۰ درصد است که پس از ۵ دقیقه این احتمال به ۵۰ درصد می رسد و پس از ۱۰ دقیقه بیمار با مرگ روبرومی شود.
به گزارش بنیاد کمک به بیماران قلبی و ریوی در بساری از مناطق کشور، افرادی که دچار حمله ی قلبی می شوند با مرکز آتش نشانی تماس می گیرند چون که می تواند سریع تر به کمک آنها بیاید، اما در حدود یک سوم کمون ها این امر ممکن نیست چون که آنها چنین قراردادی را با مراکز آتش نشانی ندارند.