عدم کاهش حاشیه نشینی

یک سال مانده به انتخابات عمومی در سوئد، آمار منتشرشده ازسوی دولت نشان می دهد که این دولت در انجام وعده ی کاهش حاشیه نشینی موفق نبوده است. آمار ارائه شده نشان می دهد که حاشیه  نشینی درهمان سطح بالایی ست که هنگام انتخابات سال ۲۰۰۶ بود و احتمال افزایش آن نیز وجوددارد. این میزان بیش از یک و نیم میلیون نفر است.