ایران به کدام راه می رود؟

محمود احمدی نژاد که هم اکنون در نیویورک به سرمی برد، درساعت ۱۲ به وقت آمریکا درمجمع عمومی سازمان ملل سخن رانی خواهدکرد. این درحالی ست که به گفته ی صاحب نظران شرکت گسترده ی مردم معترض درایران در روز قدس، شرایط داخلی را برای او دشوارترکرده است.
دراین مورد گفتگویی داریم با محسن حیدریان، تحلیلگر سیاسی در شهر بوروس.