نظام بازنشستگی سوئد، گزارش اول

نظام بازنشستگی سوئد، درشکل فعلی نظامی نسبتا جدیداست که از سال ۱۹۹۸ آغازشده است. این نظام تمام بازنشستگان ساکن این کشور را دربرمی گیرد. میزان حقوق آنها نیز باتوجه به سال های زندگی و کار و میزان درآمد آنها تا پیش از بازنشستگی تعیین می شود. نظام بازنشستگی سوئد برای نمونه با نظام بازنشستگی در ایران تفاوت زیادی دارد. این نوع بازنشستگی با بازنشستگی پیش از موعد نیز کاملا متفاوت است.
دراین گزارش که با همکاری آتوسا انوری زاده و آرنه پاولسون از اداره مرکزی بیمه در استکهلم تهیه شده، مروری شده است بر این نظام و اصول اساسی آن. 

Arne Paulsson  از کارکنان اداره ی مرکزی بیمه  Försäkringskassan  دراستکهلم  این چند اصل را چنین تعریف می کند: یکی از اصول اساسی، میزان حقوق بازنشستگی شخص است که به درآمد او درطول زندگی مربوط می شود. پس انداز بازنشستگی را می توان ازکودکی آغازکرد و سپس با کار و کسب درآمد، حتی تا دوره ی سالمندی، ادامه داد.
 اصل مهم دیگرزمان و سن بازنشستگی ست. سن بازنشستگی در سوئد ۶۵ سال است، اما می توان از ۶۱ سالگی نیزدرخواست بازنشستگی کرد که دراین صورت میزان حقوق بازنشستگی فرد براساس سن او در آن زمان محاسبه خواهدشد. به گفته ی Arne Paulsson  میزان حقوق بازنشستگی را دو امرکارودرآمد و سن بازنشستگی تعیین می کنند. این بازنشستگی که نام آن بازنشستگی سنی یا  Ålderpension  است دارای مقررات خاصی ست و با بازنشستگی پیش از موعد Förtidspension  که نام آن به Sjuk- eller aktivitetsersättning  تغییر یافته، تفاوت زیادی دارد. 
   بازنشستگی پیش از موعد یا کمک هزینه ی بیماری و ازکارافتادگی، نوعی بازنشستگی ست که خارج از نظام بازنشستگی سوئد قراردارد و هزینه ی آن ازطریق درآمدهای مالیاتی دولت تامین می شود.
دراین مورد آتوسا انوری زاده توضیحاتی در گزارش داده است.


درمورد این نوع بازنشستگی که بیشتر افراد کم درآمد و به ویژه مهاجران را دربرمی گیرد، گزارش جداگانه و مستقلی تهیه خواهدشد.  

حقوق بازنشستگی از چند بخش جداگانه تشکیل می شود. بازنشستگی براساس درآمد، که هزینه ی آن از حقوق و درآمد فرد و حق بازنشستگی که کارفرما پرداخت می کند، تامین می شود. بیمه بازنشستگی عمومی، که زیر نظر اداره ی بیمه بازنشستگی   Premiepensionsmyndigheten, PPM قراردارد و به شما امکان می دهد که دو و نیم درصد از درآمد خودرا در یک بنیاد مالی پس اندازکنید. هزینه ی بیمه بازنشستگی توسط دولت و ازمحل درآمد مالیاتی تامین می شود. پس انداز بازنشستگی خصوصی، که می توانید جدا از نظام دولتی و عمومی بازنشستگی در یکی از بانک ها یا مؤسسات مالی پس اندازو درهنگام بازنشستگی دریافت کنید.
برای این که شخص مشمول دریافت حقوق بازنشستگی شود باید از حقوق بیمه درسوئد برخوردارباشد که این نیزازطریق زندگی و کاردراین کشور تامین می شود. برای دریافت حقوق کامل بازنشستگی سنی شخص بایدحداقل ۴۰ سال درسوئد زندگی و کار کرده باشد، اما میزان این حقوق براساس درآمد و همچنین پس اندازی که دراین مدت داشته محاسبه می شود. درآمد، محدود به درآمد حاصل از کار، چه استخدامی و چه داشتن شرکت یا کارخصوصی نیست بلکه کمک هزینه های بیماری، بیکاری، نگهداری از فرزند، تحصیل و خدمت نظام وظیفه نیز درآمد محسوب می شوند.
هزینه ی بازنشستگی توسط خود شخص درصورت استخدام، توسط کارفرما یا خود شخص اگر دارای کار خصوصی ست و بخشی نیز توسط دولت پرداخت می شوند. هرکس می تواند دو و نیم درصد از پرداختی دولت به حساب بازنشستگی خود را که پس انداز بازنشستگی Premiepension نام دارد بصورت خرید سهام نزد بانک ها، شرکت ها و بنیادهای مختلف مالی پس اندازکند. درغیراین صورت، این مبلغ توسط دولت پس اندازخواهدشد.
چنانچه کسی از درآمد مناسبی برخوردارنباشد و درنتیجه حقوق بازنشستگی او نتواند حداقل مخارج زندگی او را تامین کند، حقوق بازنشستگی تضمینی  Garantipension به او پرداخت خواهدشد. به گفته ی آرنه پاولسون، برای دریافت حقوق کامل بازنشستگی تضمینی، شخص باید ۴۰ سال در سوئد زندگی کرده و به سن ۶۵ سال رسیده باشد و چنانچه مدت اقامت او در سوئد کمتر از ۴۰ سال باشد، از میزان حقوق او کم خواهدشد. به عنوان نمونه اگر کسی ۲۵ سال در سوئد زندگی کرده باشد، حقوق او براساس ۲۵ چهلم محاسبه خواهدشد. این حقوق تماما ازراه درآمدهای مالیاتی دولت تامین می شود و تنها پس از ۶۵ سالگی به شخص پرداخت خواهدشد. میزان حقوق بازنشستگی تضمینی برای افراد مجرد دو و ۱۳ صدم درصد مبلغ پایه Basbelopp، رقمی که مبنای محاسبه ی پرداخت های دولتی ست تعیین شده که برای سال ۲۰۰۹ مبلغ ۹۱۱۶۴ کرون است. این حقوق برای افراد متاهل براساس یک و ۹ دهم درصد مبلغ پایه محاسبه می شود که برای سال ۲۰۰۹ مبلغ ۸۱۳۲۰ کرون است. مبلغ پایه  Basbelopp  متناسب با وضعیت اقتصادی کشور برای هرسال تعیین می شود و می تواند بر حقوق بازنشستگی تضمینی تاثیربگذارد. 
موقعیت دیگری که برای افراد بازنشسته ی کم درآمد وجوددارد، کمک هزینه ی مسکن Bostadstilläg  و حمایت مالی سالمندان است، Äldreförsörjningsstöd. حمایت مالی سالمندان به گفته ی آرنه پاولسون بیشتربرای مهاجرانی ست که در سنین بالای عمر به سوئد آمده اند.Äldreförsörjningsstöd یا حمایت مالی سالمندان دراختیار تمام کسانی قرارمی گیرد که درآمد بازنشستگی ناچیزی دارند یا اصلا درآمد و امکان تامین حداقل استاندارد زندگی خود را ندارند. این حقوق به کسانی پرداخت می شود که ۶۵ ساله شده اند و قصد دارند حداقل یک سال در سوئد اقامت داشته باشند. میزان این حقوق نیز براساس مبلغ پایه، Basbelopp  تعیین می شود. این حقوق درسال گذشته برای افراد مجرد ۴۴۲۱ کرون در ماه و برای افراد متاهل ۳۷۰۴ کرون درماه بود. چنانچه شخص دریافت کننده ی حقوق بازنشستگی تضمینی یا حمایت مالی سالمندان، دارای درآمدهای دیگری نیز باشد، این درآمدها  ازمیزان حقوق او کسر خواهندشد.
برای اطلاع از جزییات این امر می توانید با اداره بیمه تماس بگیرید و یا به سایت این اداره مراجعه کنید. اطلاعات داده شده دراین سایت به زبان فارسی نیز ترجمه شده است. نشانی سایت این اداره forsakringskassan.se است.  

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista