1 av 2
چیا شوانی / عکس از تلویزیون سوئد
2 av 2
آریا بازمونە در بیمارستان

اطلاعات در مورد آنفلونزای خوکی، بە زبانهای مهاجران

برای رساندن اطلاعات لازم در مورد بیماری آنفلونزای خوکی، بە کسانی کە بە زبان سوئدی تسلط ندارند، واحد راهنمای پزشکی لاندستینگ در یک پروژە اطلاعرسانی، اقدام بە چاپ بروشورهایی بە بیست زبان خارجی از جملە فارسی کردە و نیز افرادی را بە استخدام درآوردە کە بە دە زبان دیگر، مردم و بویژە مهاجرین را با این بیماری آشنا میکنند. چیا شوانی یکی از آنهاست:

چیا یک دختر جوان کرد است. او میگوید مردم کنجکاو هستند و از اینکە بە زبان خودشان اطلاعات میگیرند خوشحالند.

هدف از این پروژە این است کە همە، بدون در نظرگرفتن اینکە بە چە زبانی صحبت میکنند اطلاعات لازم در مورد آنفلونزای خوکی را دریافت کنند، از جملە این کە واکسن این بیماری رایگان است و نیز اینکە در کجا میتوان خود را واکسن کرد.

چیا میگوید: در ابتدا با بدگمانی بە واکسن این بیماری نگاە میشد. علت آن هم رسانەها بودند و مطالبی غیرواقعی کە در مورد این بیماری منتشر میکردند. اما حالا کنجکاوند کە بدانند کجا و چگونە میتوانند خود را واکسن کنند؟

خبرنگار تلویزیون سوئد در هوسبی، از محلات مهاجرنشین استکهلم از تعدادی از دانش آموزان پرسیدە است کە آیا خود را واکسن میکنند؟ وانەسسا میوگیشا از تبار آفریقا میگوید کە نمیخواهد خود را واکسن کند چرا کە امکان دارد معلول شود و این را در یکی از روزنامەها نوشتە بودند.

سارا پندید هم نگران است کە نکند با واکسن کردن، دچار ضایعەای شود.

رضا البازی اما اهمیت واکسینە شدن را میداند. این کار باعث نجات جان آدمها میشود. اگر این واکسیناسیون نبود شاید بعضی ها از شدت بیماری تلف میشدند.

یکی از متداولترین پرسشهایی کە بە ذهن مردم میرسد این است کە آیا منشا این بیماری، خوک است. چیا شوانی میگوید پسوند بیماری، این را بە ذهن متبادر میکند.

چیا میگوید من خود مسلمان هستم و میدانم کە بسیاری از مسلمانان همین عقیدە را دارند. ما بە آنها میگوییم کە این اشتباە است و بیماری نە از خوک، بلکە از آدمها بە سایر آدمها منتقل میشود.

و این پاسخ چیا بە مردم کنجکاو، چشمشان را بیشتر باز میکند و اطلاعات درست تری بە آنها میدهد.

آریا بازمونە یک شهروند ایرانی ساکن یوتەبوری، هفتە گذشتە بە بیماری انفلونزای خوکی مبتلا شدە بود. او با اصرار خود، با آمبولانس بە بیمارستان منتقل میشود. چند روز تحت معالجە قرار میگیرد و پس از بهبودی نسبی، بە کار و زندگی عادی خود برمیگردد. آریا همە ایرانیان را تشویق میکند کە حتما خود را در برابر این بیماری، واکسینە کنند.

nasser.sina@sr.se

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".