شرایط دشوار پناهجویان رومنی کوسوو در سوئد

با وجود شرایط دشواری کە رومنی های کوسوو دارند، اما حتی دە درصد آنان، نمیتوانند در سوئد اقامت بگیرند. چند سال پیش این شرایط کاملا دگرگونە بود، اما اکنون ادارە مهاجرت سیاست پناهندەپذیری خود را در مورد رومنیها تغییر دادە است. اغلب پناهجویان رومنی کوسوو کە اجازە اقامت نمیگیرند، نە بە زادگاە خود بلکە بە یک کشور دیگر ـ برای نمونە صربستان ـ اخراج میشوند، در حالی کە در آنجا حتی ابتدایی ترین امکانات برای شروع زندگی دوبارە، فراهم نیست. آدم (Adem) و خانوادەاش نیز در معرض چنین تهدیدی هستند:
"اگر سوئد استقلال کوسوو را بە رسمیت میشناسد، پس چرا ما را بە صربستان اخراج میکنند؟ چرا من سە هزار کیلومتر راە آمدەام تا بە سوئد برسم، صربستان کە در پنجاە کیلومتری من است؟ چون شرایط در اونجا دقیقا همانی ست کە در کوسوو وجود دارد."

آدم از خود میپرسد آخر چرا سوئد و ادارە مهاجرت بە هنگام اخراج رومنی های کوسوو بە صربستان بە دنبال یک راە گریز قانونی نیستند. فردریک بییر مسئول امور بررسی حق پناهندگی (verksamhetschef för asylprövningen) در ادارە مهاجرت سوئد میگوید صربستان در برابر این افراد، دارای یک مسئولیت عمومی ست چرا کە کوسوو را بە رسمیت نشناختە و  آنها را همچنان شهروند خود میداند.

فردریک بییر میگوید سوئد قوانین بین المللی را مراعات میکند اما تریگوە امستد (Trygve Emstedt) کە یک حقوقدان است چنین عقیدەای ندارد. او اقدام ادارە مهاجرت را بە عنوان یک فاجعە کە تحت عنوان قانون انجام میشود، قلمداد میکند. اقدامی چندش آور، و کاملا نژادپرستانە.

فردریک بییر، نە تنها حقوقدان، بلکە رئیس کمیتە پناهجویان یولەبوری نیز هست. او شهادت میدهد کە چگونە اغلب پناهجویان رومنی کوسوو در سوئد، پاسخ منفی دریافت میکنند. و اینکە اخراج این پناهجویان بە صربستان بە عنوان کشور سوم، مشکل آنها را آسانتر نمیکند. بە گفتە او، این اقدام نقض آشکار منشور سازمان ملل علیە شکنجە است.

این وضعیت اما، خاص سوئد نیست و در کشورهای دیگر عضو اتحادیە اروپا نیز دیدە میشود. ولکر تورک مسئول بخش بین المللی کمیساریای عالی  پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید سازمان ما بارها در مورد نحوە رفتار ناشایست با پناهجویان با تبار رومنی، بە دست اندرکاران هشدار دادە و آنان را بە تغییر رفتار فراخواندە است.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد بر این عقیدە است کە اغلب رومنیهای کوسوو باید در سوئد اجازە اقامت بگیرند اما حقیقت این است کە در نیمە اول امسال، از مجموع 750 پناهجوی کوسوویی، تنها 57 تن آنان، اجازە اقامت دریافت داشتەاند. ادارە مهاجرت اما، تبار آنان را اعلام نمیکند.

ایوان کوزمینوویج (Ivan Kuzminovic) از کمیتە هلسینکی حقوق بشر در بلگراد میگوید از دید انسانی، بهتر آن است کە این مردمی کە اروپا بە اجبار در صربستان اخراجشان میکند و بدینگونە حقوق آنها را بوضوح پایمال میکند، در کشوری سکونت دادە شوند کە تهدید کمتری، برایشان بە دنبال داشتە باشد. کوزمینوویج میگوید رومنیها، اینجا در بلگراد، دنبال راهی هستند تا با استفادە از کاستیهای سیستم کسب ویزای کشورهای عضو شنگن، دوبارە بە آلمان، فرانسە، ایتالیا و سایر کشورهای دیگر برگردند و این آیندە آنها را در جای دیگری جز صربستان، رقم میزند.

nasser.sina@sr.se

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".