عدم مراجعه به دندان پزشک به دلیل هزینه ی زیاد آن

کمک هزینه ی دندان پزشکی که ازسال گذشته در سوئد به اجرادرآمده، توسط شمار کمتری از مردم مورد استفاده قرارمی گیرد. به نوشته  ی شماره ی امروز روزنامه ی سونسکا داگ بلادت، حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون کرون از بودجه ی اختصاص یافته به این منظور، بدون استفاده مانده است. این روزنامه نوشته است که ازکل این بودجه که هفت میلیارد و ۳۰۰ میلیون کرون بوده، تنها ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون کرون مورداستفاده قرارگرفته است. یکی از دلایل این امر مراجعه ی محدود جوانان به دندان پزشک عنوان شده است. این امر باعث ایجاد نگرانی هایی شده و وزیر اموراجنماعی  یوران هگ لوند از اداره ی بیمه خواسته است تا برنامه ای برای دادن اطلاعات بیشتردراین زمینه به جوانان را به اجرادرآورد.
مراجعه ی مهاجران به دندان پزشک نیز مشکلات خاص خود را دارد. دراین مورد یک دندان پزشک ایرانی  لئون آندرشون درشهر وکشو درگزارشی که نایک هدایت تهیه کرده است ازجمله به شرایط پرداخت هزینه ی دندان پزشکی توسط آنها اشاره می کند.