Barnkonventionen 20 år

بیست سالگی کنوانسیون حقوق کودکان

جمعۀ گذشته، روز ۲۰ نوامبر کنوانسیون جهانی حقوق کودک ۲۰ ساله شدد. کشور سوئد یکی از نخستین کشورهائی بود که این کنوانسیون را امضاء کرد و گفته می­شود که مفاد این کنوانسیون را بخوبی دنبال کرده است با این حال سال­هاست که از سوی ارگان­های مسئول اجرای مفاد این کنوانسیون مورد انتقاد قرار دارد. اساسی­ترین انتقادی که به دولت سوئد در این زمینه می­شود این است که قوانینی که شامل مواد کنوانسیون جهانی حقوق کودکان باشد در این کشور وضع نگردیده است، یا به عبارت دقیق­تر کنوانسیون حقوق کودکان در سوئد به شکل قانون در نیامده است.