اجرای موسیقی مقامی ایران در یوتبوری

روز شنبه ی پیش­رو، بیست و هشتم نوامبر، یک کنسرت موسیقی مقامی ایرانی توسط گروه Winbang در سالن آرتیستن Artisten، واقع در دانشکده ی موسیقی شهر یوتبوری برگزار خواهد شد.
نصیر مشکوری از همکاران جدید پژواک دریوتبوری در این مورد با فریور خسروی، آهنگساز و نوازنده و از دست­اندرکاران برگزاری این کنسرت گفتگو کرده است.