توقف اضافه وزن در سوئد

 برای اولین بار بعد از گذشت ۷۰ هفتاد سال،میزان افراد چاق و یا خیلی چاق در سوئد افزایش نداشته است. گو این که بنا برهمین خبر تقریبا نیمی از سوئدی ها به نوعی دارای اضافه وزن هستند.
کارشناسان امور سلامتی معتقدند که اضافه وزن می تواند به اندازه ی مصرف دخانیات برای سلامت بدن مضر باشد.