فروش اجازه ی اقامت در سوئد در بازار سیاه

نشان وعلامت دریافت اجازه ی اقامت درسوئد به مبلغ  بیست هزارکرون در بازار سیاه به فروش می رسد.
اکوت، واحد خبر رادیو سوئد توانسته است این قضیه را کشف و افشاکند. خبرنگاراکوت، نوری کینو با مردی که فروشنده ی این نشان و علامت است گفتگوکرده و او توضیح داده است که این نشان برای تکمیل به یونان فرستاده می شود و درآنجا در دستگاهی مشابه دستگاه متعلق به اداره مهاجرت،  نام، مشخصات و عکس دارنده ی آن ثبت و سپس درگذرنامه ی او قرارداده می شود. به گفته ی این مرد فروشنده که خود پناهجوی اخراجی عراقی ست و در استکهلم زندگی می کند، این نشان ها واقعی هستند و با داشتن آنها می توان به راحتی در تمام اروپا به سفر پرداخت. او به خبرنگار اکوت گفته است که او خود نیز دو عدن از این نشان را برای افراد خانواده خود درعراق تهیه کرده است تا بتوانند به کشوردیگری دراروپا سفرکرده و درآنجا درخواست اقامت کنند.

محمدعقیلی
mohamed.aghili@sr.se