بازجویی ازیک متهم پس از دوازده سال

Joachim Posener  که ۱۲ سال است به دلیل اتهام خلاف مالی و تقلب های گسترده در شرکت سرمایه گزاری خود به نام Trustor  درخارج از سوئد زندگی کرده و تحت تعقیب پلیس بین المللی بوده، روز سه شنبه توسط دادستان و پلیس در سفارت سوئد در بروکسل مورد بازجویی قرارگرفت.
به دلیل گذشت ۱۰ سال ازجرم انجام شده توسط او، پرونده مختومه اعلام شده و او دیگر مظنون و یا متهم نیست، اما دادستان به رادیوسوئد گفته است که دلیل بازجویی از یوآکیم پوسنر نه به دلیل اتهام خلاف مالی بلکه به دلیل دریافت نیم میلیون کرون برای مصاحبه ای با تلویزیون ۳ بوده است. اتهام جدید او این است که او باوجود بدهی به دلیل ورشکستگی، دریافت نیم میلیون کرون از تلویزیون ۳ را پنهان نگه داشته و بابت بدهی خود نپرداخته  است.  
درصورتی که دادستان، مورد اخیر را جرمی سنگین تشخیص ندهد، این جرم یوآکیم پوسنر نیز مشمول گذشت زمان شده و مختومه اعلام خواهدشد.
طبق قوانین جزایی سوئد چنانچه جرمی به هردلیل به مدت ده سال مورد بررسی و قضاوت قرارنگیرد و اقدامی درمورد آن انجام نشود، آن جرم مشمول گذشت زمان شده و مختومه اعلام می شود.

محمدعقیلی
mohamed.aghili@sr.se