تایید مفقودشدن برچسپ های اجازه اقامت در سوئد

اداره کل امورمهاجرت Migrationsverket  تاییدکرد که تعدادی از نشان ها یا برچسپ های اجازه ی اقامت در سوئد ازاین اداره ناپدید شده است. درخبر پیش ازاین درمورد فروش این برچسپ ها به بهای هر برچسپ ۲۰۰۰۰ کرون، اداره مهاجرت هرگونه مفقودشدن یا دزدیده شدن این برچسپ ها را ردکرده بود.
مفقودشدن این برچسپ ها تاکنون به پلیس نیز گزارش نشده است. مسئولی دریکی از سفارت خانه های سوئد نیزبه اکوت، واحدخبرسوئد گفته است که امنیت نگهداری و مراقبت از برچسپ های اجازه ی اقامت، در سفارت خانه ها و کنسول گری های سوئد وضعیت مطلوبی ندارد.
برچسپ های دزدی شده ی اجازه اقامت، دریونان و دردستگاهی مشابه آنچه دراداره ی مهاجرت وجوددارد، درگذرنامه ی خریدار با نام، مشخصات و عکس او قرارداده می شود و او می تواند با این گذرنامه به راحتی به هرنقطه ای دراروپا سفرکند.

محمد عقیلی
mohamed.aghili@sr.se